Resultat av 2020 års trygghetsmätning i Sundsvall

Nu har resultatet av 2020 års trygghetsmätning i Sundsvall sammanställts. Det sammanvägda resultatet visar att Sundsvallsborna känner sig fortsatt trygga och att oron för att utsättas för brott har minskat.

I årets mätning uppger åtta av tio Sundsvallsbor att de inte utsatts för någon form av brott under de senaste tolv månaderna. Det är i det närmaste samma resultat som 2019. Över hälften av dem som bor i centrum säger att de känner sig trygga om de går ut ensamma sent en kväll, jämfört med hela kommunen - där sju av tio svarat att de känner sig trygga ute ensamma sent en kväll. Ett resultat som säger att vi behöver arbeta mer med tryggheten i centrum. Oron för att utsättas för brott har dock glädjande minskat i hela kommunen, jämfört med 2019.

– Vi jobbar hela tiden med olika brottsförebyggande åtgärder för att tillsammans med kommunen öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi är också mycket stolta och glada över att förtroendet för polisen fortsätter att öka, säger Josef Wiklund, lokalpolisområdeschef i Medelpad.

Några större ordningsstörningar har inte noterats i årets mätning med undantag från centrum. Det gäller då framför allt nedskräpning samt oro för berusade och narkotikapåverkade personer utomhus.

– Det finns utmaningar att arbeta med i centrala Sundsvall. Redan nu arbetar vi tillsammans med trygghet och nedskräpning i fokus. För att förändra upplevelsen av stadskärnan krävs förståelse, gemensamma mål och ett stort engagemang. Vi är i dag på god väg, säger Jonas Albecker, Stadsutveckling i Sundsvall AB.

Samverkan nyckeln till framgång

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Sundsvall sker i nära samverkan mellan polisen, olika kommunala verksamheter, näringslivet och den ideella sektorn. Det gemensamma arbetet bedrivs bland annat i de femton lokala trygghetsgrupperna som finns i kommunen med syftet att fördjupa kunskapen om den lokala lägesbilden samt att hitta gemensamma lösningar, metoder och arbetssätt för att lösa problemen.

– Vi ska vara glada över att vi bor i en kommun som upplevs så trygg som den gör. Det är ett bra betyg för polisen, samhället och framför allt för medborgarna. Däremot ska vi självklart fortsätta jobba med de delar där vi har större utmaningar, till exempel en oro för narkotikasituationen i centrum. Vi har i bred politisk enighet under förra året fattat beslut om en rad åtgärder för att stärka det narkotikaförebyggande arbetet och det ska vi jobba vidare med de kommande åren, säger Niklas Säwén (S), vice ordförande kommunstyrelsen.

Om Trygghetsmätningen

Polisen och kommuner runt om i Sverige har genomfört lokala trygghetsmätningar sedan mitten av 1990-talet. Undersökningarna riktar sig till allmänheten och fångar upp den lokala problembilden. I Sundsvalls kommun gjordes den första trygghetsmätningen 2002.

2020 års enkät har skickats ut som brev till invånare i åldern 16-85 år med möjlighet att besvara enkäten på webben. Totalt 900 slumpvist utvalda Sundsvallsbor har fått enkäten och svarsfrekvensen var nära 60 procent.

Enkäten omfattade ett fyrtiotal frågor om utemiljön, missbruksproblematik, andra typer av ordningsstörningar, utsatthet för brott som privatperson, allmän oro för brott och en konkret känsla av otrygghet. Det finns också frågor om vad man tycker om Polisens arbete mot de lokala problemen i ett bostadsområde.

För att bedöma trygghetsutvecklingen har man genom en sammanvägning av 32 indikatorer fått fram ett problemindex. Modellen är en analysmodell och ingen exakt sanning. Den ger stöd för prioritering av områden insatt i nationellt sammanhang.