Utredningsresultat för region Öst 2020

 • Avspärrningsband i stadsmiljö.
  Bild: Lars Hedelin
 • Verksamhetsmål för region Öst samt PO Jönköping, PO Södermanland och PO Östergötland år 2020 jämfört med året innan.
  Verksamhetsmål för region Öst samt PO Jönköping, PO Södermanland och PO Östergötland år 2020 jämfört med året innan.
 • Resultatmål för region Öst samt PO Jönköping, PO Södermanland och PO Östergötland år 2020 jämfört med året innan.
  Resultatmål för region Öst samt PO Jönköping, PO Södermanland och PO Östergötland år 2020 jämfört med året innan.
1/3

Under 2020 redovisade region Öst något fler ärenden till åklagare än året innan. Samtidigt minskade utredningsbalanserna, framförallt inom brottskategorin våldsbrott, och inflödet ökade.

När utredningsresultaten för 2020 nu summeras står det klart att region Öst redovisade marginellt fler ärenden, 0,6 procent, till åklagare än året innan. I Polismyndigheten som helhet har 6,5 procent fler ärenden redovisats.

– De senaste åren har utredningsverksamheten fått ökade resurser. Vi hade ett starkt 2019 men den fortsatta tillväxten har inte riktigt gett förväntad effekt på resultaten för 2020. Vi är i ett tillväxtskede och det kan ta lite tid, samtidigt har vi tydliga förväntningar på oss från våra uppdragsgivare – fler brott ska klaras upp och fler brottsoffer ska få upprättelse, säger Carina Lennquist, biträdande regionpolischef i polisregion Öst.

– Vi ser nu att flera viktiga delar börjar falla på plats. Allt ifrån bättre it-verktyg, ärendesamordning och fokus på brottsaktiva till snabbare lagföring och it-forensik med regionalt it-brottscentrum. Under 2021 behöver vi fortsätta fokusera på och utveckla arbetet med bland annat särskilt utsatta brottsoffer, säger hon.

Större andel redovisade våldsbrott

Antalet öppna ärenden i region Öst har minskat med 6,3 procent under det gångna året, varav öppna ärenden som är äldre än 12 månader har minskat med 3,1 procent. Våldsbrott är den kategori där antalet öppna ärenden har minskat mest, 25 procent. Bland våldsbrotten har det också varit en märkbar ökning av redovisningsandelen, 10 procent, vilket är positivt.

– Däremot ser vi att bedrägeribrotten är en fortsatt stor utmaning för oss. Det är den ärendekategori som vi bygger på mest trots att ett antal aktiviteter genomförts under 2020. Vi kommer fokusera lite extra på bedrägerier under 2021, säger Carina Lennquist.

Inflödet av ärenden ökade

Det totala inflödet av ärenden i regionen ökade med ungefär 1 procent under året. Bland brottskategorierna som har ökat mest finns skadegörelse och narkotika. Antalet trafikbrott har minskat, vilket till viss del kan förklaras av det coronarelaterade beslutet om att sluta med rutinmässiga alkoholutandningsprov.

Som en del i arbetet med att förbättra utredningsresultaten och öka uppklaringen arbetar Polismyndigheten med en nationell utredningsstrategi. Under hösten har strategin varit ute på samråd i polisregionerna och inom kort väntas rikspolischefen kunna fatta beslut om strategin som därefter ska införas i verksamheten.

– Utredningsstrategin blir viktig för utredningsverksamheten nationellt och i polisregionen. Den sammanfattar de olika beståndsdelarna i utredningsprocessen till en helhet och fokuserar också på hur vi arbetar, medarbetarskap, ledarskap och daglig styrning, säger Carina.

Kontakt för media

De medier som önskar komma i kontakt med talesperson för deras frågor är välkomna att kontakta kommunikationsavdelningen.

 • Åsa Willsund, telefon 010-566 59 73.
 • Björn Öberg , telefon 010-566 56 38.

Resultatuppföljning, polisregion Öst

Polisområde Jönköping

Polisområde Södermanland

Polisområde Östergötland

Utredningsresultat, polisregion Öst 2020

Inkomna ärenden: +986, jämfört med år 2019 (+0,8 %)

Öppna ärenden, totalt: -1 186 (-6,3 %)

Öppna ärenden, äldre än 12 månader: -101 (-3,1 %)

Redovisade ärenden: +115 (+0,6 %)