Polisen och Eskilstuna kommun satsar på avhopparverksamhet

Tanken med avtalet som gäller avhopparärenden är att klargöra involverade parters ansvar och även skapa en rutin för hur ett avhopparärende ska hanteras. Vi har också diskuterat andra myndigheters eventuella inblandning. Det här är en del av den övergripande samverkan mellan Eskilstuna kommun och polisen, där vi aktivt arbetar utifrån den lokala problembilden och hittar aktiviteter för att stävja den negativa trend som vi ser i våra prioriterade områden. Inte minst bland unga killar som lockas in i den kriminella miljön genom att värvas in i olika nätverk, så som löst sammansatta grupperingar och gängbildningar.

Att vi undertecknar överenskommelsen kring avhopparverksamhet stärker ytterligare den redan stabila samverkan som finns mellan Eskilstuna kommun och polisen. Ett lyckat arbete inom ramen för avhopparverksamheten innebär inte bara en vinst för den kriminella individen själv, det sparar samhället stora kostnader i längden att få bort individen från den kriminella banan. I överenskommelsen kring avhopparverksamheten finns ramarna för hur ansvarsfördelningen kommer se ut och sannolikt kommer avhopparverksamheten utvecklas under arbetets gång.

Arbetet med avhoppare är en del av regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet. Den 19 december 2019 fick fyra myndigheter (kriminalvården, polismyndigheten, statens institutionsstyrelse och socialstyrelsen) i uppdrag att ta fram ett nationellt avhopparprogram. Slutrapporten presenterades under våren 2021. I rapporten föreslås att BRÅ får en samordnande roll. Arbetet för polisen beskrivs främst vara initialt genom att identifiera risker och bedöma hotbild.

Lokalpolisområdet bedöms få en viktig roll, främst genom så kallade lokala avhopparsamordnare. De lokala avhopparsamordnarna är tänkta att ha en tät samverkan med socialtjänsterna. Kommunernas socialtjänster är huvudaktörer eftersom verksamheten bygger på att avhopparna återanpassas till samhället, baserat på den enskildes stödbehov. Polismyndigheten har i regleringsbrevet 2021 fått i uppdrag att besluta om medel till organisationer som hjälper personer att lämna kriminella gäng, så kallad avhopparverksamhet.

Förhoppningsvis kommer den här överenskommelsen vara något som andra kommuner och lokalpolisområden kommer att kunna stödja sig emot när de vill starta upp ett arbete kring avhopparverksamhet. Överenskommelsen undertecknades idag 1 juli 2021 mellan tf lokalpolisområdeschef Mikael Ericson och Elisabeth Kántor, förvaltningschef Eskilstuna kommun.

Peter Sigurd
Kommunpolis, lokalpolisområde Eskilstuna