Region Mitts fortsatta arbete kring det dödliga skjutvapenvåldet

Den positiva utvecklingen med färre skadade och avlidna i skjutningar fortsätter i region Mitt.

Polisregion Mitt har under en lång tid arbetat målmedvetet mot den grova brottsligheten. Idag finns det ett tiotal kriminella nätverk i regionen dit drygt 700 individer kan kopplas. Några av nätverken har funnits en längre tid, medan andra är mer löst sammansatta grupperingar där lojaliteter förändras. Det offensiva arbetet mot narkotika och vapen, tillsammans med fokus på att beslagta pengar och störa kriminella verksamheter har bidragit till att lägesbilden just nu ser bättre ut.

– Det samverkansarbete vi inlett och förstärkt de senaste åren tillsammans med kommuner, frivilligorganisationer och andra myndigheter har gett oss en bättre överblick och en större räckvidd för att försvåra för den organiserade brottsligheten och sätta in snabba åtgärder, säger regionpolischef Ulf Johansson.

Långsiktigt arbete mot den grova brottsligheten

Region Mitt fortsätter utvecklingen av nya arbetssätt, metoder och projekt för att än mer effektivisera arbetet. Tillsammans med övriga samhället har polisen ett stort ansvar för att lösa det samhällsproblem som den grova brottsligheten utgör:

− Det handlar till stor del om barn och unga som skjuter på andra barn och unga. Vi behöver finnas till för våra ungdomar genom att hjälpa till att förebygga nyrekrytering och bryta cirkeln för dem som redan hamnat i kriminalitet.

I det särskilt utsatta området, Gottsunda, har polisen startat en långsiktig plan för att avsevärt försvåra förutsättningarna för polisområdets kriminella nätverk att bedriva sin verksamhet. Genom att ständigt planera våra resurser, testa nya metoder och tekniska lösningar, stärka den lokala närvaron samt samverka med kommunen och andra myndigheter, är målet att området i ett längre perspektiv inte ska bedömas som särskilt utsatt.

− Strategin utarbetas och testas nu i Uppsala, men ska fungera som en prototyp för hur vi även kan applicera den i de stadsdelar som har uttalade problem med kriminalitet i våra två övriga polisområden, Västmanland och Gävleborg, säger regionpolischef Ulf Johansson.

Fortsatt nationellt och internationellt samarbete

Utmaningarna kring att hantera information som kommer från kriminella miljöer genom knäckta krypteringar är i hög grad aktuella i region Mitt, som haft ett högt tryck bland annat i den internationella insatsen Trojan Shield:

− Vi behöver fortsätta med det goda samarbetet vi har inom polisen-regionalt, nationellt och internationellt, säger Johansson.

Trojan Shield visar att polisen på alla nivåer agerar med full kraft mot den organiserade brottsligheten. Det här var ett av de största tillslagen mot vålds- och narkotikabrottsligheten i Sverige och det är ytterligare ett steg i polisens offensiva arbete. Det visar att kriminella inte kan känna sig säkra någonstans. Trots framgångarna kommer dock problematiken med organiserad brottslighet att finnas kvar så länge efterfrågan på narkotika är fortsatt hög och så länge delar av samhället befinner sig i utanförskap.

Grov brottslighet även ett glesbygdsproblem

Det finns en problematik i att kriminella i vissa områden flyttar ut till mindre orter för att kunna verka mer ostört. Det får en stor påverkan på dem som bor och verkar i ett samhälle och är en utveckling polisen behöver ta på allvar. 

− För att möta problematiken har vi startat ett arbete där vi tittar på utvecklingen kring glesbygdsbrottslighet och hur vi kan hitta nya metoder och arbetssätt, säger Ulf Johansson.

Regionen ser över grundbemanningen av poliser i yttre tjänst och har en fortsatt plan att dubblera antal områdespoliser i regionen från ca 50 till 100.

− Vi arbetar även med rörligheten inom regionen, det vill säga hur vi kan förstärka mellan våra tre polisområden vid tillfällen det behövs mer personal, exempelvis insatser eller tillfälliga brottstoppar. Dessutom tittar vi också på hur vi kan använda den teknik som finns tillgänglig, till exempel kamerabevakning och UAS, mer effektivt.

Stabilare situation i regionen

Mellan januari och maj i år har tio skjutningar inträffat, i jämförelse med femton under samma period 2020.  Fyra personer har skadats i skjutningar, jämfört med sju i fjol. Ingen har avlidit hittills i år. 2019 är det år som sticker ut i statistiken. Då skedde 55 skjutningar, varav 24 skadade och 3 avlidna.

– Det är avgörande att fortsätta det långsiktiga och uthålliga arbetet mot det dödliga våldet och att säkerställa förmågan att agera snabbt med operativa åtgärder. Polisregion Mitt är stor med tre huvudorter och just nu har vi generellt en stabilare situation i regionen, men läget kan förändras fort vilket senaste dagarna med de tre skjutningarna i Västerås är ett kvitto på, avslutar Ulf Johansson.

Skjutningar i region Mitt

Antal skjutningar januari-maj 2021 (2020)

Regionen: 10 (15)

Antalet skadade regionen: 4 (7)

Antal skjutningar 2018 (2019) 2020

Regionen: 31 (55) 39

Antalet skadade regionen: 15 (24) 12

Antalet avlidna regionen: 3 (3) 1