Borås: Klart med treårigt samverkansavtal

Ökad trygghet och minskad brottslighet. Det är målet med den nya treåriga samverkansöverenskommelsen mellan Polisen och Borås kommun.

Polisen och Borås stad ska samverka inom tre fokusområden. Det första handlar om att främja barn och ungas delaktighet och tillhörighet i samhället.

– Samarbeten och insatser som är riktade till barn och unga ska intensifieras för att förhindra att ungdomar utvecklar kriminella beteenden, säger Anders Cronehag, kommunpolis i Borås.

Det andra området för det gemensamma arbetet handlar om att boråsarna ska känna att stadens torg och parker är både trygga och tillgängliga för alla.

– Trygghet skapar vi genom platser där människor vill vara, där det finns mycket aktivitet – vilket bidrar till levande platser med rörelse, säger Åsa Skytt Jansson, verksamhetschef på fritids- och folkhälsoförvaltningen Borås stad.

Det tredje samverkansområdet för polis och kommun är ett särskilt nära samarbete i de två så kallade särskilt utsatta områdena, Hässleholmen/Hulta och Norrby.

– Polisen kan inte på egen hand lösa de komplexa problemen med kriminella nätverk och grov brottslighet. För att komma till rätta med detta krävs ett omfattande och långsiktigt arbete med kraftfulla förebyggande åtgärder från många aktörer i lokalpolisområdet, säger Anders Cronehag.

Det här är en samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelsen är ett gemensamt dokument mellan polis och kommun, som beskriver de problem parterna valt att samverka om. Överenskommelsen bidrar till att skapa samsyn om helhetsperspektiv och om olika roller och arbetsfördelning.

Samverkansöverenskommelsen ska kompletteras med andra dokument, till exempel lägesbild, åtgärds-, tids-, kommunikations- och uppföljningsplaner samt medborgarlöften.

Källa: Brottsförebyggande rådet, BRÅ