Förstärkning av åtgärder för att förebygga brott i nära relationer

Rikspolischef Anders Thornberg har beslutat om tre åtgärder för att utveckla polisens metoder när det gäller brott i nära relationer.

Åtgärderna handlar bland annat om att öka kunskapen inom polisen generellt om upprepad utsatthet vid brott i nära relationer, för att kunna fånga upp de som är i behov av skydd och stöd. Beslutet togs efter att polisens tillsynsenhet granskat polisens insatser vid två ärenden med dödligt våld i polisregion Bergslagen och Stockholm 2016-2017. Syftet med granskningen är att bidra till polisens metodutveckling för att förebygga våld i nära relationer.

I de båda fallen som granskats är gärningsmannen en person som efter upprepad utsatthet av våld har dödat en anhörig. Granskningen visade i huvudsak att det fanns brister i den initiala riskbedömningen vad gäller kunskap och hantering, vilket även har konstaterats i tidigare tillsynsrapporter. Brister har även framkommit i samverkan med socialtjänsten. Dessutom visade granskningen att den handbok för brott i nära relationer som gällde under perioden för brotten inte följts fullt ut, till exempel vad gäller att vidta åtgärder för att styrka brott utan att målsägare medverkar.

Beslutade åtgärder

Granskningen ingår i en serie tillsynsrapporter som berör Socialstyrelsens utredningar av när en vuxen person utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående, utredningar som görs enligt lag för att för att förebygga vissa skador och dödsfall. Sedan brotten i denna granskning utreddes har Polismyndighetens metoder när det gäller våld i nära relationer utvecklats.

Utifrån en sammanvägd bedömning rekommenderar tillsynsenheten att Polismyndigheten vidtar följande åtgärder:

  • öka kunskapen generellt om upprepad utsatthet vid brott i nära relationer, för att kunna fånga upp de som är i behov av skydd och stöd.
  • klargöra skyldigheten och vikten av att informera brottsoffer om deras rättigheter till skydd, stöd och hjälp.
  • ta fram nationellt stöd för att dokumentera och följa upp vilken information som brottsoffret har fått.

Rikspolischefen Anders Thornberg har beslutat att vidta åtgärder i enlighet med lämnade rekommendationer.

Tillsynsenhetens rapport: Tillsynsärende för att förebygga vissa skador och dödsfall

Så arbetar polisen vid brott i nära relation

Polisen utvecklar kontinuerligt utredningsmetoder och samverkan för att bekämpa våld i nära relationer och stötta och skydda brottsoffer. Här är några exempel på pågående satsningar.

  • Fler utredare. Polisen har satsat på att anställa cirka 350 fler utredare som arbetar med brott mot särskilt utsatta brottsoffer, det vill säga vålds- och sexualbrott mot kvinnor och barn.
  • Metodstöd. Ett metodstöd har tagits fram för utredning av brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Detta har utvecklats tillsammans med Åklagarmyndigheten i syfte att utreda fler brott och öka förutsättningarna för lagföring.
  • Elektronisk övervakning (fotboja). Polisen arbetar aktivt med att söka upp ärenden som kan vara aktuella för denna form av övervakning.
  • Riskreducerande samtal. En ny nationell offensiv åtgärd som syftar till att påverka hotaktörer i skyddsärenden till ett förändrat beteende som gynnar både skyddspersonen och hotaktören.
  • Utveckling av hot- och riskbedömning. Arbete för att polisen kan bli mer träffsäker i vilka ärenden där skydd kan behövas.
  • Kontaktförbud. Arbete för att ta fram en ny handbok för kontaktförbud.

Relaterat innehåll