Nya åtgärder för att förbättra hantering av bedrägeriärenden

Rikspolischef Anders Thornberg har beslutat om en rad åtgärder för att hantera det stora inflödet av bedrägerianmälningar. Detta efter att polisens internrevision pekat på en rad brister i handläggningen.

Bedrägeribrottslighet är ett växande samhällsproblem. Varje dag anmäls 600 bedrägeribrott och i dag är vart sjätte anmält brott ett bedrägeribrott. Många är svårutredda eftersom brotten ofta sker på distans via nätet och dessutom kan ha skett från ett annat land.

I syfte att granska polisens interna styrning och kontroll gav rikspolischef Anders Thornberg Internrevision i uppdrag att granska polisregionernas handläggning av bedrägeriärenden. Granskningen följer upp en redan tidigare genomförd granskning.

Rapporten visar brister på en rad punkter som omfattar bland annat anmälningsupptagning, utredningsåtgärder och dokumentation.

Åtgärder

Sedan granskningen genomfördes har bedrägeriverksamheten utvecklats på flera plan, bland annat flyttades processansvaret 2020 från Region Stockholm till Nationella operativa avdelningen (Noa) för att bedriva ett mer strategiskt och underrättelsebaserat arbete mot bedrägeribrott samt utveckla samverkan mellan regionerna.

– Polisen arbetar offensivt i flera delar för att komma åt bedragarna och minska risken för att bli utsatt för brott. Vi är medvetna om de brister som nämns i rapporten och flera åtgärder har redan satts in. Det stora inflödet gör att det inte är möjligt för polisen att utreda bort bedrägeribrotten, här krävs att flera aktörer tar större ansvar för att exempelvis skapa säkrare betalplattformar och tjänster för att försvåra för bedragarna, säger Jessica Nilsson, chef för Nationellt bedrägericenter.

I rekommendationerna till Polismyndigheten konstaterar Internrevisionen att tidigare lämnade rekommendationer fortfarande är relevanta. Rikspolischef Anders Thornberg beslutade i enlighet med rekommendationerna om att vidta följande åtgärder:

  • Utbildning avseende de beslutsgrunder som används för att inte inleda förundersökning samt värdering av förundersökningsmaterialet som man ska fatta beslut på.
  • Tydlig information till målsägande gällande polismyndighetens beslut.
  •  Informationsmaterial till förundersökningsledare.
  • Översyn och förändring av beslutsgrunderna i det polisiära utredningssystemet.
  • Ta fram en handlingsplan för att hantera det stora inflödet av bedrägerier.
  • Ta fram ett styrdokument för kvalitetsuppföljning för regional egenrapportering av bedrägeriärenden i vilka det beslutats att inte inleda förundersökning.
  • Stärka den dagliga ledningen och styrningen för att öka kvaliteten.

Läs rapporten Internrevisionens uppföljande granskning av polisregionernas handläggning av bedrägeriärenden

Så jobbar polisen för att lösa bedrägeribrotten

Utredningar av bedrägerier hanteras både nationellt och inom regionala bedrägerisektioner. Här är några exempel på pågående arbete.

Förebyggande insatser. Polisen arbetar genom informationsinsatser för att öka allmänhetens förmåga att skydda sig mot att bli utsatt för brott. Dessutom förs dialog med produktägare för att deras tjänster ska bli säkrare.

Bättre förstahandsåtgärder. Arbete för att förstärka den initiala kvalitetskontrollen av de ärenden som inkommer via e-tjänster och förbättra anmälningarna vid anmälningsupptagning.

Samverkan. Bedrägerier är gränsöverskridande. Därför samverkar polisen internationellt samt med exempelvis banker i syfte att stoppa brottsvinsterna och öka säkerheten.

Metodutveckling och tekniska lösningar. Polisen har infört ett automatiserat system för att få ut kontoutdrag från bankerna snabbare och mer effektivt. Arbete pågår även med tekniska lösningar för att få effektivare metoder både vad gäller exempelvis bank-id och swish.