Granskning av förskottsutbetalningar

Internrevisionen har genomfört en granskning av förskottsutbetalningar i Polismyndigheten.

Förskottsutbetalningar avser vanligen tjänsteresor. Syftet med granskningen har varit att genomföra en löpande granskning för att säkerställa ordning och reda i hanteringen av reseförskott. Internrevisionen har därför granskat om styrdokumenten är ändamålsenliga och tillräckliga samt vilka kontroller som finns på plats för att säkerställa regelverkets efterlevnad.

Granskningen har resulterat i tre rekommendationer om åtgärder och rikspolischef Anders Thornberg har beslutat i enlighet med dessa.

Åtgärder:

  • Ekonomiavdelningen ska, i samband med att riktlinjen för resor och möten inom polisen revideras, komplettera den med ett avsnitt om reseförskott.
  • HR-avdelningen ska i samråd med ekonomiavdelningen förtydliga myndighetens rutin i syfte att säkerställa korrekt konto vid utbetalningar av reseförskott.
  • Ekonomiavdelningen ska förtydliga blanketten för utbetalning av reseförskott som finns på Intrapolis med relevant information i förifyllda fält.Läs rapporten revisionsrapport - Förskottsutbetalningar.

Läs revisionsrapport - Förskottsutbetalningar.