Mark: Fler förebyggande insatser mot droger bland unga

Fler insatser mot försäljning av narkotika och förebyggande insatser i skolmiljö. Det är fokus för polis och kommun i årets medborgarlöfte för Marks kommun.

Markborna vill att polisen och kommunen fortsatt ska arbeta förebyggande med ungdomar och narkotika. Det framgår av en digital medborgarenkät som 1 400 markbor svarade på i höstas.
– Droger bland unga drabbar enskilda personer och deras familjer hårt, men får också negativa konsekvenser för samhället, säger kommunpolis Annika Stomberg.

Ökad närvaro på otrygga platser

Polisens mål är att lagföra dem som ligger bakom hanteringen och försäljningen av narkotika. Polisen kommer också att förstärka närvaron på vissa platser som har identifierats som otrygga.

Marks kommun bidrar i det drogförebyggande arbetet genom informationsinsatser till framförallt vårdnadshavare. Det kommunala bostadsbolaget MBAB planerar att se över källare och vindar i sina fastigheter, så att dessa inte kan komma att användas för till exempel förvaring av narkotika.

– Unga kan komma i kontakt med narkotika överallt och vi inom polisen kan inte själva få slut på narkotikamissbruk och droghantering. Det är viktigt att vi tar det här gemensamma ansvaret för markbornas trygghet, säger Mattias Ramsö, lokalpolisområdeschef i Borås.

Så gick det med medborgarlöftet 2019

Inför 2019 lovade polisen och Marks kommun att gemensamt arbeta för trygghet genom dessa aktiviteter:

Presentera och initiera grannsamverkansmodellen i flerfamiljshus på Hedbo

Så gick det:
Grannsamverkan finns nu på Hedbo. Ett tiotal deltagare anslöt till gruppen och man beslöt att ordna öppet hus en gång i veckan. Gruppen ansåg att många av problemen med bråk bland barn och ungdomar bottnade i att familjerna på området inte kände varandra och ibland missförstod varandra. Man satsade därför på att fler skulle lära känna varandra och skapa en samsyn om hur man är en god granne och därigenom också öka tryggheten i området.

Bistå i att organisera och medverka i områdesdag på Hedbo

Så gick det:
Hedbodagen hölls den 25 maj med en mängd medverkande från både föreningsliv, kulturskola, kommun med flera.

Tillsammans med de boende initiera, planera och genomföra en årlig trygghetsvandring på Hedbo.

Så gick det:
Trygghetsvandringen genomfördes 10 oktober, tillsammans med grannsamverkansgruppen och övriga boende på Hedbo. Kommunens trygghetssamordnare, teknik- och serviceförvaltningen, Marks Bostad och polisen deltog.

Starta upp och delvis medverka i en kontinuerlig mötesplats i kvarterslokalen som MBAB tillhandahåller med de boendes intresse som fokus

Så gick det:
Grannsamverkansgruppen har öppet hus varje torsdag, ibland med specifika teman och inbjudna talare. Elimkyrkan har också haft återkommande språkcafé då man träffat och tillsammans tränat svenska med boende på Hedbo och i övriga Skene.