Medborgarlöften Härjedalens kommun

Här följer en sammanfattning av resultaten för medborgarlöften 2019-2020 Härjedalens kommun och polisen.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för tryggare trafikmiljö och ökad trafiksäkerhet

Polisen har trots de restriktioner som Corona pandemin medfört bedrivit trafikövervakning i stort sett samma utsträckning som tidigare år. Fokus på hastighet och beteende. Vid misstanke om rattfylleri erbjuds kontakt med beroendevård i kommunen. Polisen har gett information om trafikregler och säkerhet i flera forum både skriftligt och muntligt, ibland gemensamt m kommunen. Kommunen för återkommande dialog med trafikverket gällande kommunens trafikmiljö i frågor om både belysning och hastighet.

Utvecklingsmöjligheter: information om trafikregler och säkerhet till allmänheten, gällande terrängkörning med mera.

Polisen och kommunen lovar att arbeta förebyggande med ungdomars och unga vuxnas attityder främst gällande alkohol, narkotika och tobak

Polisen har, ibland med hjälp av kommunen, använt andra metoder för att nå ut med information då det inte alltid varit möjligt med fysiska besök. Även kommunen har anpassat sina arrangemang för att kunna erbjuda unga och ungdomar aktiviteter trots pandemin. Kommunen och polisen har samverkat i möten, både digitala och fysiska, för att hantera ANDT frågor och brottsförebyggande frågor gällande ungdomar och unga vuxna i Härjedalens kommun.

Kommunen genomför utbildningar och arbetar aktivt enligt handlingsplan med frågor som rör ANDT i skolan.  Kommunen arbetar också aktivt med ”Tobaksfri duo” och har en hög andel elever som skriver kontrakt, 97% av eleverna i årskurs 6-9 i Härjedalen har anslutit sig till Duon! Arbete pågår även för att uppnå rökfria skolgårdar. Varje år genomförs en drogvaneundersökning i kommunen i syfte att kartlägga ungas drogvanor samt ge underlag för samverkan med andra samhällsaktörer.

Polisen och kommunen lovar att arbeta integrationsfrämjande i Härjedalens kommun

Kommunen och polisen har haft svårt att hitta resurser och kanaler för att driva denna samverkan framåt varför ingen framgång i det gemensamma arbetet uppnåtts. Arbete har däremot bedrivits enligt plan i ordinarie verksamheter.

Medborgarlöften för 2021-2022 hittar du här:

https://polisen.se/om-polisen/medborgarloften-och-lokal-samverkan/medborgarloften/harjedalen/