Nya blanketter för begäran om hjälp/biträde av polis från 31 mars

Handräckning

Nu finns nya blanketter för begäran om hjälp/biträde av polis enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård och enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall samt enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Polisen har lagstadgade skyldigheter att lämna andra myndigheter, regioner och kommuner hjälp/biträde i vissa fall där det kan befaras att polismans särskilda befogenheter att utöva våld eller tvång behöver användas, alternativt att det annars finns synnerliga skäl. Det kan exempelvis röra sig om att föra eller återföra personer till beslutad vårdinsats, att bistå vårdpersonal vid en förflyttning av person, att bereda tillgång till någons hem för att läkare ska kunna utföra en undersökning, med mera.

Korrekta underlag krävs för handräckningsbeslut

För att polisen ska kunna utföra transporter av frihetsberövade på ett rättssäkert och effektivt sätt krävs bättre underlag än vad som ibland varit fallet. Nationellt enhetliga blanketter är då en förutsättning för att polisen ska kunna fatta korrekta beslut om en begäran om handräckning. De blanketter som nu blir åtkomliga är tänkta att ge stöd för den proportionalitetsbedömning som polisen har att göra vad gäller det våld och det tvång som kan behöva tillgripas.

För att underlätta samverkan mellan polisen och begärande parter samt för att öka rättssäkerheten inom området har Polismyndigheten i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Statens Institutionsstyrelse (SiS) tagit fram nationella gemensamma blanketter för begäran om hjälp/biträde inom tre av de mest vanligt förekommande kategorierna. Det är blanketter för begäran om hjälp/biträde enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller Lagen om Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV), begäran om hjälp/biträde enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt begäran om hjälp/biträde enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

– Vi tror att de nya blanketterna kommer att underlätta samverkan mellan polisen och begärande parter. Införandet underlättar sannolikt också renodlingen av polisens verksamhet genom att tydliggöra på vilka grunder polisens hjälp/biträde kan begäras, säger Råbert Eriksson Fredriksson, verksamhetsutvecklare vid Utvecklingscentrum Öst, som arbetat med att ta fram de nya blanketterna i samverkan med SKR och SiS.

Kontaktperson
Råbert Eriksson Fredriksson rabert.eriksson-fredriksson@polisen.se

Blanketter för begäran om hjälp/biträde av polis

Blanketter för begäran om hjälp/biträde av polis

  • De tre nya blanketterna finns tillgängliga på sidan Alla blanketter, filtrera på Övriga blanketter.
  • Ifyllda blanketter skickas direkt till respektive polisregion enligt ordinarie rutiner.
  • Blanketterna innehåller inga tvingande fält men all känd information bör noteras. Övriga fält kan lämnas tomma alt. ange ”ej känt”.