SU:s årsrapport 2020 överlämnad

Porträttfoto Ebba Sverne Arvill

Idag lämnade avdelningen för särskilda utredningar, SU, över sin årsrapport till regeringen. SU har fortsatt att utveckla sin spanings- och utredningsverksamhet samt satsat på ett aktivt kommunikationsarbete för att öka transparensen i SU:s uppdrag.

Antalet ärenden till SU under 2020 var drygt 6 100, vilket är över 200 ärenden fler än föregående år och en ökning på 17 procent sedan 2016. Ökningen kan till stor del förklaras av att antalet polisanställda har ökat under samma period. Drygt 83 procent av de utredningar som SU hanterar rör anmälningar mot poliser. Detta speglar att Polismyndigheten är den största myndigheten och att poliser är den största gruppen befattningshavare som utreds av SU.

– I och med att vi utreder poliser och personer från andra rättsvårdande myndigheter är det viktigt att utredningarna kan bedrivas med hög rättssäkerhet och integritet. Genom vårt tydliga oberoende gentemot övriga Polismyndigheten upprätthåller vi förtroendet för vår verksamhet, och i förlängningen för hela rättsväsendet, säger Ebba Sverne Arvill, avdelningschef vid SU.

Tjänstefel är liksom tidigare år den vanligaste brottskategorin som anmälts till SU, 58 procent, följt av våldsbrott, 13 procent, och ofredanden, 4,3 procent.

Utvecklingsarbete

Under året som gått har SU stärkt den egna resursen för spanings- och ingripandeverksamheten och anställt fler analytiker till utredningsverksamheten. Att kunna sammanställa stora informationsmängder är en förmåga som allt oftare krävs i mer komplexa typer av ärenden. Dessa satsningar har bidragit till en ökad kvalitet och effektivitet i förundersökningarna.

– Det är glädjande att se att vårt målmedvetna utvecklingsarbete har gett resultat. Trots en högre belastning låg antalet ärenden som redovisades till åklagare kvar på samma nivå som tidigare, säger Ebba Sverne Arvill.

Satsning på kommunikation

SU bedrev under förra året ett aktivt kommunikationsarbete för att öka transparensen samt förståelsen för uppdraget och SU:s oberoende ställning inom Polismyndigheten. Bland annat genomfördes informationsinsatser för de myndigheter vars befattningshavare SU ansvarar för att utreda och för övriga delar av Polismyndigheten och polishögskolorna.

– Vi arbetar ständigt för att öka förtroendet för oss genom att vara ute och berätta om vår verksamhet. Känner man till oss och vad vi gör så blir man också mer benägen att tipsa oss om brottslig verksamhet, säger Ebba Sverne Arvill. Hon tillägger att SU trots den pågående pandemin, håller trycket uppe i informationsverksamheten eftersom det är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet.

SU har även blivit mer synliga och transparenta genom att vi idag lanserar nya webbsidor på polisen.se där vi kommunicerar vårt arbete.

Det internationella samarbetet fortsatt viktigt

Under året som gått har det internationella samarbetet varit i fortsatt fokus. SU har bland annat tagit initiativ till att bilda ett nätverk, Internal Criminal Investigations Network (ICIN), avsett för Europol-ländernas motsvarighet till SU. Intresset har varit stort och vid årsskiftet hade organisationer från ett tjugotal länder ansökt om att få medverka i nätverket. En första konferens är planerad att hållas i maj 2021.

Brotten i siffror

  • 6 136 ärenden kom in till SU 2020, vilket är 232 fler än under 2019.
  • Sedan 2016 har antalet inkomna ärenden ökat med cirka 17 procent.
  • 83 procent av brottanmälningarna som kommer in till SU rör poliser.
  • 11 procent av ärendena inom kategorin tjänstefel går vidare till förundersökning jämfört med 70 procent för kategorin dataintrång.
  • Handläggningstiden av ärenden var i genomsnitt 65 dagar.

De fyra vanligaste brottskategorierna som anmäldes till SU 2020:

  1. Tjänstefel 58 procent
  2. Våldsbrott 13 procent
  3. Ofredande 4,3 procent
  4. Stöld, snatteri 3,7 procent

Se hela listan och mer statistik för 2020

Fakta om SU

Avdelningen för särskilda utredningar (SU) ansvarar för att handlägga brottsanmälningar mot polisanställda och polisstudenter samt mot domare, åklagare, riksdagsledamöter och statsråd m.fl. SU inrättades i samband med polisens omorganisation 2015 och är en fristående och oberoende avdelning inom Polismyndigheten som rapporterar direkt till regeringen. Alla anmälningar som kommer in till SU lämnas över till åklagare vid Särskilda åklagarkammaren (SÅK), som beslutar om förundersökning ska inledas eller inte.

Kontaktuppgifter

Charlotte Wallén
Kommunikatör
Telefonnummer: 010-56 39 413
E-post: sarskilda.utredningar-kansli@polisen.se