Polisen ska göra mer för att minska våld mot kvinnor

25 november har FN instiftat en internationell dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Regionpolischef Ulf Johansson berättar om polisens arbete för att fler brottsoffer ska få upprättelse.

25 november har FN instiftat en internationell dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Regionpolischef Ulf Johansson berättar om polisens arbete för att fler brottsoffer ska få upprättelse och vill i ännu högre grad synliggöra brott inom hemmets väggar samt utveckla polisens kunskaper, metoder och arbetssätt kring de brotten.     

– Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och en prioriterad fråga för polisen. Brotten sker oftast i hemmet och kan därför vara svåra att upptäcka för polisen och övriga rättsväsendet. Mörkertalen är stora och många våldsutsatta varken vill eller vågar anmäla även om polisen är på plats. Brott inom hemmets väggar behöver synliggöras i debatten och prioriteras lika högt som skjutningar utomhus, säger Ulf Johansson, regionpolischef i region Mitt. 

Sedan 2019 pågår en långsiktig satsning inom polisen för särskilt utsatta brottsoffer (brott i nära relationer, våldtäkter och andra sexualbrott, vålds- och sexualbrott mot barn och sexualbrott via internet). Det handlar till exempel om kompetenshöjande insatser och förbättrade möjligheter till tidig bevissäkring, men framför allt handlar det om att anställa fler medarbetare, där region Mitt har förstärkt med 50 medarbetare, merparten utredare.

Polisens långsiktiga satsning intensifieras genom Gryning
Arbetet med särskilt utsatta brottsoffer intensifieras nu i region Mitt genom Gryning, en arbetsmetodik med goda erfarenheter från polisregion Stockholm med stöttning av polisens utvecklingscentrum. Gryning fokuserar på våld inom familjen, våldtäkter samt sexualbrott mot barn t.ex. grooming och barnpornografi. Målsättningen med strategin är att ytterligare öka kvaliteten och effektiviteten i utredningsarbetet där fler ärenden ska leda till åtal, genomströmningstiderna ska kortas och ärendebalanserna ska minska. 

Ulf Johansson startade Gryning i Stockholm där han tidigare var regionpolischef:
– Min fasta övertygelse är att vi i region Mitt kan ta ytterligare steg för att stoppa våldet inom hemmets väggar och för att särskilt utsatta brottsoffer ska få den hjälp de behöver och kan kräva. Liv ska räddas, våld ska minska, rädsla ska bytas mot trygghet, och fler gärningsmän ska lagföras, säger Ulf Johansson.  

Polisen är en viktig aktör i det brottförebyggande arbetet
Tillsammans med länsstyrelser, sjukvården, socialtjänsten, åklagare och kriminalvården är polisen en viktig aktör för att förhindra våld i hemmet. Det här är en vanlig typ av brott, exakt hur många som är utsatta vet ingen men enligt Brottsförebyggande rådet är det en av fyra utsatta som anmäler. 
– Polisens huvudfokus är att utreda brotten med hög kvalitet inför överlämnande till åklagare som avgör om det ska väckas åtal. Det ska vi givetvis fortsätta med, men jag anser att vi även ska vara med och driva det brottsförebyggande arbetet. Polisen behöver öka sin kunskap om vilka signaler som visar att det är en allvarlig våldssituation och hur vi kan bidra till att bryta våldsspiraler. Dessutom ska vi visa gärningspersonen att det finns en väg för att stoppa sin våldsutövning och vi ska kunna sätta tydligare gränser vid överträdelser av kontaktförbud, säger Ulf Johansson. 

Vad gör polisen för att fler våldsutsatta kvinnor ska få upprättelse?
– Snabbhet, kvalitet och förtroende är vägen mot att fler våldsutsatta kvinnor ska få upprättelse. Det här är ett långsiktigt arbete och mörkertalen minskar ju mer vi arbetar med det här brottsområdet. Polisen är en viktig aktör och vi ska förvalta det höga förtroende medborgarna har för oss väl. Vi ska också fortsätta att kommunicera om brotten, om domar och att vi finns till för brottsoffren så att fler vågar anmäla. Jag vill även se att den pågående kunskapsutvecklingen inom polisen fortsätter, det gör vi bland annat tillsammans med Åklagarmyndigheten. Polisens arbete ska leda till att fler brottsoffer får upprättelse, säger Ulf Johansson. 

Vad vet polisen om våldsutövarna när det handlar om våld mot kvinnor?
– Det finns inget enkelt svar på vem som blir en våldsutövare. Det är inte en homogen grupp och gärningspersonerna finns i alla samhällskikt. En stor grupp som utövar våld i hemmet syns inte i vår brottsstatistik, utan är ostraffade och välanpassade i samhället. Däremot kan vi se att många av dem som misshandlar sin partner själva har blivit utsatta för våld som barn. Med mer kunskap om våldsutövning kan varje enskild polis göra skillnad när han eller hon är på plats i ett våldsärende i hemmiljö, så att det barn som bevittnat våldet inte själv hamnar i samma spiral som vuxen. Vi kan också se att det finns en annan stor grupp som använder våld, nämligen kriminellt belastade, att de är lagförda vid upprepade tillfällen sedan tidigare och inte sällan har en missbruksproblematik. Det är heller inte ovanligt att våldsutövarna lider av psykisk ohälsa, i form av ångest och depressioner. Vi får heller inte glömma bort att det finns kvinnor som utövar våld i hemmet, men faktum är att när det kommer till det grova, upprepade våldet som slutligen leder till döden är det nästan uteslutande män som slår en kvinnlig partner, avslutar Ulf Johansson.

Medieintervjuer
Regionpolischef Ulf Johansson är tillgänglig för intervjuer via telefon fredag den 26 november. Intervjutider finns under förmiddagen och bokas senast 25 november klockan 15:00. Kontakta Caroline Nordström, kommunikationsavdelningen, tel. 070-588 58 20. Vid bokning av telefonintervju ska ni ange det telefonnummer som vi kan kontakta er på vid avtalad tid. 

Genom att göra en polisanmälan är det möjligt att stoppa det våld eller de övergrepp man utsätts för. För polisen råder det ingen tvekan, att utsätta en närstående för våld, hot eller kränkningar är ett allvarligt brott. Om du eller någon du känner – vuxen eller barn – är utsatt, kom till oss. Vi förstår att det inte är enkelt, men en kontakt med oss kan vara ett steg på vägen.

Brott i nära relationer