Polisförbundet avstår inflytande över 2021 års polislönesatsning

Under hösten har Polismyndigheten och Polisförbundet tillsammans arbetat med både förberedelser inför årets lönerevison och hur 2021 års extra budgetmedel ska fördelas. I dag meddelade Polisförbundet att de drar sig ur dialogen om de extra budgetmedlen.

Vi är överens om mycket i våra dialoger med förbundet. Men tyvärr räckte det inte hela vägen den här gången. Nu kan parterna i stället fokusera på den ordinarie lönerevisionen och försöka få ihop den på ett så bra sätt som möjligt, säger förhandlingschef Mathias Berg.

Under våren 2021 enades Polismyndigheten och Polisförbundet om spelreglerna för 2021 års lönerevision. Därefter har myndigheten också fört dialog med förbundet kring hur de extra budgetmedelen till höjda polislöner ska fördelas.

Vad gäller de av riksdagen särskilt beslutade extra budgetmedlen, som alltså ska användas vid sidan av lönerevisionen, ankommer det genom dagens besked nu på Polismyndigheten att ensidigt avgöra hur dessa ska fördelas.

Förra året användes en betydande andel till att strukturellt höja lönerna för de poliser i yttre tjänst som har lägst lön och en krävande arbetsmiljö. I år har Polismyndigheten fört dialog med Polisförbundet gällande de extra budgetmedlen med hopp om att tillsammans kunna komma fram till hur de på bästa sätt ska fördelas.

I det förslag som inom ramen för dialogen om de särskilda budgetmedlen låg på bordet fanns bland annat följande:

  • Ett högre lönerevisionsutrymme än vad parterna var överens om i våras.
  • Olika former av lönetillägg för att dels gynna arbete under veckoslut, dels gynna de medarbetare som utbildar och handleder nya kollegor under den polistillväxt som nu pågår.
  • Ett särskilt lönetillägg för poliser i Stockholm. Detta för att säkerställa polistillväxten i Stockholm där utmaningarna är som störst att locka tillräckligt många till polisyrket.
  • Höjda begynnelselöner för nya poliser.

– Vi tycker att förslaget är väl avvägt och vi har också gått Polisförbundet till mötes i flera avseenden, säger Mathias Berg.

I den kommande lönerevisionen vill Polismyndigheten fokusera på att belöna goda prestationer oavsett var i organisationen man befinner sig och därför kommer prestation att prioriteras framför strukturella lönesatsningar på vissa grupper.

Vad händer nu

Lönerevisionsprocessen som har varit pausad i någon månad tar ny fart. Direktiv till regionerna och avdelningarna kommer under nästa vecka.

Arbetet med hur de extra budgetmedlen ska fördelas fortsätter på arbetsgivarsidan. En plan för hur medlen ska hanteras kommer att presenteras inom kort.

De extra budgetmedlen

I en reservation gällande 2019 års statsbudget angavs att polislönerna behöver höjas för att behålla erfarna poliser och locka fler nya poliser till yrket. I reservationen föreslogs därför ökade anslag till Polismyndigheten under 2019, 2020 och 2021. Budgetreservationen beslutades av en riksdagsmajoritet i december 2018, varför medel avsattes till Polismyndigheten i enlighet med reservationen. Dessa ”extra budgetmedel” finns alltjämt inom Polismyndighetens tilldelade budgetramar.