Resultat av genomförd arbetsplatsinspektion i Skellefteå

Den 25 november genomfördes en myndighetsgemensam arbetsplatsinspektion vid en större byggarbetsplats i Skellefteå. Resultatet innefattar bland annat misstänkta brott mot utlänningslagen och brott mot arbetstidsreglerna samt brister i personalliggare.

Vid arbetsplatsinspektionen kontrollerades flera olika byggföretag.

Under insatsen på byggarbetsplatsen kontrollerade polisen totalt 49 arbetstagare. Utifrån dessa kontroller uppkom i 14 fall en fråga om utlänningens tillstånd att arbeta i Sverige och därigenom även rätt till vistelse. I dessa 14 fall genomfördes därför inre utlänningskontroller som resulterade i 12 avvisningsbeslut, av vilka 3 personer togs i förvar. Brottsanmälningar för brott mot utlänningslagen kommer att upprättas. Polisen kommer inte att lämna några uppgifter kring vilka företag som är föremål för anmälan eller nationaliteter på de personer som fått avvisningsbeslut.

Arbetsmiljöverket kontrollerade sex företag. I dessa kontroller hittades fallrisker och misstanke om brott mot arbetstidsreglerna. Arbetsmiljöverket fann även utländska arbetstagare som inte var anmälda i utstationeringsregistret. Dessutom konstaterades ohygieniska toalettutrymmen ute på platsen. Detta kommer att resultera i krav på åtgärder samt i två fall även fortsatt handläggning för sanktionsavgift.

Skatteverket genomförde kontroll av personalliggare på den aktuella byggarbetsplatsen. Brister upptäcktes i form av att enskilda verksamma personer inte var inregistrerade för arbetspasset. Bristerna kommer att leda till att kontrollavgifter för de aktuella företagen påförs på fyrsiffriga, och i vissa fall, femsiffriga belopp.

Jämställdhetsmyndigheten kom i kontakt med ett antal personer där gränsen för vad som skulle kunna definieras som exploatering ligger nära.
Personerna har kommit till Sverige i tron att arbetsgivaren ordnat det formella. De drabbas nu av förlorad inkomst samt kostnad för hemresa. Risk finns att de åker hem fattigare än när de kom till Skellefteå.

Omfattande industrisatsning

I norra Sverige pågår en omfattande industrisatsning. Mycket pengar satsas i dessa projekt och det kommer att generera många arbetstillfällen. Men i och med detta finns också en risk för ökad arbetslivskriminalitet.  Den myndighetsgemensamma samverkan syftar till att minska brottsligheten avseende utnyttjande av arbetskraft, genom människohandel och människoexploatering, den ekonomiska brottsligheten avseende utnyttjande av välfärdssystemen på felaktiga grunder samt undanhållande av stora ekonomiska summor från samhället samt brotten mot arbetsmiljölagstiftningen. 

Kontaktperson för media gällande arbetsplatsinspektionen i Skellefteå:

Kontaktpersoner finns tillgängliga för frågor under fredagen.

Jonas Hallbom, gränspolisen, Polismyndigheten, tel. 070-2648427
Fredrik Hedlund, regionschef Arbetsmiljöverket, tel. 010-7309160
Eva Norlin, Jämställdhetsmyndigheten, tel. 070-3284869

En del av ett regeringsuppdrag

Kontrollerna är en del av ett regeringsuppdrag där åtta myndigheter samverkar för att motverka arbetslivskriminalitet. Det handlar om att stoppa fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. De åtta myndigheter som samverkar är Arbetsmiljöverket, Polisen, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Jämställdhetsmyndigheten. Myndigheterna gör löpande oanmälda kontroller tillsammans på arbetsplatser där det finns risk att arbetslivskriminalitet förekommer. Varje myndighet genomför kontroller utifrån sitt uppdrag och sin lagstiftning.

Mer information om myndighetsgemensamma kontroller finns på Arbetsmiljöverkets webbplats