Så upplevs motorburen ungdom

Boende i kommunerna Tierp och Östhammar har berättat via digital medborgardialog hur de upplever motorburen ungdom.

– Över 250 personer svarade i somras att de hade blivit störda av motorburen ungdom, vilket var 77 procent av de svarande.

Totalt svarade 329 personer på enkäten varav 253 upplevde att de hade blivit störda.

– Vi är försiktiga med att dra statistiskt säkerställda slutsatser utifrån materialet när det gäller alla boenden eftersom underlaget inte var så stort samt att de som var intresserade av enkäten också till viss del kan ha varit de som också har blivit störda, säger Bengt Eriksson, kommunpolis Östhammars- och Älvkarleby kommun.

Flest svar kom från boende i Östhammars kommun 290 svar och från Tierps kommun kom 39 svar. De vanligaste platserna där störningar upplevdes var gator och vägar samt bostadsområden.

– Musik på hög volym under färd var den faktor som störde mest enligt enkäten. Närmare 40 procent av de som blivit störda gav detta svar. Näst vanligaste störningsmomentet var buskörande och sladdande, säger Bengt Eriksson.

Enkäten fanns i två varianter. Utöver enkäten till invånare i kommunerna fanns en variant för ungdomar som kommer i kontakt med motorburen ungdom eller själva faller inom ramen för motorburen ungdom. På denna digitala enkät svarade 81 ungdomar i åldrarna 13-20 år. 

En klar majoritet av de svarande var från Östhammars kommun och ett mindre antal från Tierps kommun samt några från andra kommuner i lokalpolisområde Norduppland.

– Av de svarande som körde ett fordon färdades de flesta med A-traktor eller personbil, säger Bengt Eriksson.

En klar majoritet av de unga svarade att de brukade samlas på öppna platser och parkeringsplatser. En mindre andel samlades hemma eller hos kompisar medan andra körde mest omkring. Den vanligaste orsaken till att samlas var att träffa kompisar.

Enkäten frågade om varför unga spelar musik på hög volym, i den mån de gjorde det. Svaret blev då att det är för att det ger den bästa musikupplevelsen, 45 procent. Följt av feststämningens skull, 19 procent och annat 18 procent.

På frågan om de tror att musik på hög volym kan störa andra svarade nästan 60 procent att det tror de att det kan det göra. En femtedel svarade kanske medan 12 procent inte trodde det.

– Resultatet från enkäten och liknande enkäter använder vi som underlag för att kunna planera eventuella insatser och hur vi skall jobba med en specifik fråga. Just denna enkät är en av delarna i hur vi i lokalpolisområde Norduppland kommer att planera och lägga upp arbetet mot den motorburna problematiken, säger Bengt Eriksson.