Trygghetsmätning 2021 - resultat för lokalpolisområde Nacka

Tryggheten har ökat och oron för brott har minskat. Den målgrupp som upplever mest oro är unga i åldern 16-19 år, där kvinnor generellt är mest oroliga för att utsättas för brott. Förtroendet för polisen är stabilt jämfört med föregående år.

Det visar polisens trygghetsmätning för 2021. Åtta av tio personer känner sig trygga med att gå ut ensamma i bostadsområdet enligt trygghetsmätningen 2021 för lokalpolisområde Nacka.

– Det känns väldigt bra att vi uppvisar så förhållandevis goda resultat i trygghetsmätningen. Polisen i lokalpolisområdet arbetar hårt för att medborgarna i Nacka, Tyresö och Värmdö ska känna sig trygga, säger Karin Berggren, chef för lokalpolisområdet Nacka.

Allmänhetens förtroende för polisen är oförändrat mot föregående år. Nio av tio anser att polisen bryr sig eller har ingen uppfattning om polisen bryr sig om de problem som finns i området.

– Medborgarna i Nacka, Tyresö och Värmdö ska vara stolta över sin lokalpolis men självklart finns det också utvecklingsområden och mätningen syftar just till att ta reda på hur medborgarna har det och vad de upplever, oavsett om det är bra eller dåligt. Det är viktigt för oss att veta det, säger Karin Berggren.

Karin Berggren fortsätter:
– Att skapa känslan av lokal närvaro är en utmaning för oss med tanke på hur stort vårt lokalpolisområde är, dels i invånarantal, dels hur det geografiskt spänner över tre, till ytan stora, skärgårdskommuner. Där jobbar vi på olika sätt för att vara så innovativa som möjligt.

Resultatet från trygghetsmätningen kommer tillsammans med annan information som till exempel brottsstatistik, som bildar underlag i arbetet tillsammans med kommunen och andra lokala aktörer. Det ligger sedan till grund för planering av aktiviteter och brottsförebyggande arbete under 2022.

Sammanfattning per kommun

Nacka 
Generellt känner allmänheten inom Nacka kommun sig trygga, 6 av 8 känner sig trygga att gå ut på kvällen. Däremot ökar oron bland unga 16-19 år att utsättas för brott på kvällstid. Stölder av cykel och moped har ökat med 8 % sedan förra året. Oron kring att utsättas för bostadsinbrott är 6 % lägre jämfört med föregående år. 

Tyresö
I Tyresö känner sig 7 av 10 trygga att gå ut på kvällen, bland annat har oron för överfall minskat med 10 % jämfört med föregående år. Vad gäller problematiken kring ordningsstörande ungdomar så anser 4 av 10 att det är ett problem. Det är en ökning stölder av cykel och moped med 14 % jämfört med föregående år.

Värmdö 
Värmdö är en trygg kommun att bo i med låg brottstatistik, 8 av 10 känner sig trygga i sitt bostadsområde. Bland annat ser vi att det Värmdöborna oroar sig mest för är inbrott i sina bostäder och bilar. Värmdöborna tycker att det är mörkt och dåligt med belysning på flera håll men tycker att det har blivit bättre sedan förra året. De upplever att klotter och nedskräpning har minskat. Ser vi till problematiken kring ordningsstörande ungdomar så anser 4 av 10 att det är ett problem.

Om polisens trygghetsmätning

Trygghetsmätningar har genomförts i olika delar av landet av polisen sedan mitten av 1990-talet. Syftet är att ta reda på allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av ordningsstörningar, trygghetsuppfattning och bedömning av polisens lokala insatser. Resultaten ska ligga till grund för planering och uppföljning av polisens lokala verksamhet samt ge möjlighet för val av lämpliga samarbetspartners. Den genomförs även av kommuner och andra aktörer i arbetet med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Resultaten ligger till grund för polisens och kommunernas brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Mätningen har genomförts under perioden mars till juni 2021 av Origo Group. Trygghetmätningen har genomförts genom pappersenkät i brevutskick, som även innehåller en länk till webbenkät som alternativ svarsmetod. Webbenkäten är möjlig att besvara på svenska, engelska, arabiska, farsi, somali och dari.

Undersökningen riktar sig till kommuninvånare i åldern 16–85 år. Urvalet består av totalt 83 911 individer. Urvalet är stratifierat utifrån kommuner, ett obundet slumpmässigt urval har gjorts inom totalt 39 kommuner/
stadsdelsområden.

Att det under undersökningsperioden varit en pandemi och restriktioner i samhället har med säkerhet påverkat svaren i olika delar och en analys av vad det inneburit kommer att ske.

Lokalpolisområde Nacka
Kommuner: Nacka, Tyresö, Värmdö
Totalt antal utskickade enkäter LPO Nacka: 6 694 st
Antal respondenter (n) LPO Nacka: n=3763
Svarsfrekvens kommuner LPO Nacka:

  • Nacka kommun 56 %
  • Värmdö kommun 54.9 %
  • Tyresö kommun 54,2 %

Frågeformulär - indelning

  • Problem i området där du bor
  • Utsatthet för brott
  • Oro för att utsättas för brott
  • Polisens och kommunens agerande
  • Anmälan om brott
  • Bakgrundsfrågor

Kontaktperson media

Frågor om trygghetsmätningen besvaras av polisområdets brottsförebyggande samordnare Malin Lehammer malin.lehammer@polisen.se samt av respektive kommunpolis och kommun.

Kommunpoliser

Nacka: Anna Karlsson, anna-c.karlsson@polisen.se
Tyresö: Magnus Mohlin magnus.mohlin@polisen.se
Värmdö: Therese Axensjö therese-m.axensjo@polisen.se

Mer information om Polisens arbete finns på www.polisen.se
Facebook: Polisen Nacka/Värmdö och Polisen Tyresö
Instagram: polisen_nacka