Ny kartläggning av kriminella nätverk i Stockholm

Kartläggningen ger en bild av ökade våldsnivåer och belyser hur nätverken rekryterar unga, bl.a. genom att de tenderar att använda mer identitetsskapande faktorer. Kartläggningen visar också på nätverkens användning av specialister och möjliggörare.

Av kartläggningen framgår att den ökade våldsnivån i region Stockholm under senare år i första hand förklaras av att de miljöer där våld tidigare förekommit har blivit mer våldsamma, snarare än av en omfattande spridning av grova våldsbrott till nya miljöer. Vidare uppvisar nätverken i kartläggningen en ökad geografisk rörlighet jämfört med tidigare år, liksom en större grad av kriminell samverkan med andra nätverk, faktorer som också kan ses som drivande. Även tendenser till fler interna konflikter i nätverken bidrar till bilden.

Vidare framgår att de kriminella nätverkens rekrytering och involvering av minderåriga för att utföra viss typ av allvarlig brottslighet kvarstår som ett fenomen i jämförelse med tidigare år och bedöms vara ett allvarligt samhällshot.

– Det finns indikationer på att nätverken medvetet utnyttjar unga på grund av de lägre straffskalor och begränsade möjligheter till tvångsmedel som gäller, även för att begå de allra grövsta brotten såsom mord, och vi ser att det kryper ner i åldrarna. I sin negativa påverkan på samhället bedöms rekrytering av unga som ett av de största hoten som de kriminella nätverken för med sig på lång sikt, säger Anna Rise, som är chef för Underrättelseenheten i region Stockholm.

Identitet kan skapa attraktionskraft i nyrekrytering

Enligt kartläggningen har flera av de lokala kriminella nätverken antagit egna namn som antyder att de är våldsbenägna, kriminellt framgångsrika och representerar ett visst lokalt område. Utöver namn och beteckningar kan gemensamma faktorer som kläder och musik användas som identitetsskapande faktorer. En negativ effekt av det är att det finns en risk att nätverken använder detta som en attraktionskraft när man rekryterar unga. 

Rapporten lyfter även upp omständigheten att fler nätverk än tidigare bedöms vara centrerade kring så kallade tongivande kriminella aktörer. Med sådana aktörer menas enligt kartläggningen personer som har lång historik av kriminalitet, breda kontaktnät, inte är beroende av en geografisk bas och har en drivkraft att utveckla sin brottslighet och maskera sin egen roll.

Till stor del har dessa nätverk sin huvudinkomst från narkotikahandel, vilket accentuerats i jämförelse med tidigare års kartläggningar, även om det ofta också finns ett ben i ekonomisk brottslighet.

Inte sällan har dessa individer sin bakgrund i ett lokalt kriminellt nätverk. Detta gör, med tanke på den tillväxt av sådana nätverk som kunde noteras i 2019 års kartläggning, att det finns en risk att nätverk runt tongivande aktörer kommer att öka i betydelse kommande år.

– Den här typen av aktörer har en förmåga att använda företag eller andra legala strukturer som brottsverktyg. Vi ser att det finns så kallade möjliggörare och specialister som hjälper nätverken i sin kriminella verksamhet, och där har insynen ökat tack vare senare års tillgång till avkrypterad kommunikation. Det kan vara personer som verkar i olika branscher, som till exempel växlingskontor, bankanställda, revisorer, jurister och transportföretag, som använder sin position för att hjälpa nätverken. Detta har stor negativ samhällspåverkan och att motverka detta är en viktig uppgift för hela samhället, säger Anna Rise.

Rapport - Kriminella nätverk i polisregion Stockholm 2021

Fakta - Kartläggning av kriminella nätverk i Stockholm

Kartläggningen har identifierat 52 kriminella nätverk i region Stockholm, att jämföra med 50 nätverk i 2019 års kartläggning. Drygt en femtedel av nätverken är nya och resterande är bestående sedan föregående kartläggning.

Ungefär två tredjedelar av nätverken definieras som lokala kriminella nätverk, en kategori som utmärks av synlig brottslighet och påverkan på lokalsamhället. Resterande nätverk definieras som tongivande kriminella aktörer, extremismnätverk, självmarkerande grupper (mc-gäng) och risksupportermiljön.

Generellt sett har nätverkskartan varit mer beständig mellan åren 2019 och 2021, jämfört med perioden 2017 till 2019. År 2019 tillkom flera lokala kriminella nätverk till följd av rörelser i den kriminella miljön från 2015 och framåt, vilken inte kan ses i år.