Polisen i region Stockholms trygghetsmätning 2021

Nära 44 000 invånare har svarat på polisen i region Stockholms trygghetsundersökning. Den har i huvudsak gjorts våren 2021 och visar att den upplevda tryggheten ökat något men varierar mellan kommuner och stadsdelar i Stockholms län och på Gotland.

– Arbetet för ökad trygghet är ett gemensamt ansvar som förutsätter nära samverkan mellan polisen och andra aktörer, främst kommunerna. Det är viktigt för oss att veta vad invånarna tycker och vad vi behöver lägga fokus på för att öka tryggheten, säger Patrick Widell, samordnare för det brottsförebyggande arbetet hos polisen i region Stockholm.

Trygghetsmätningen omfattar samtliga 27 kommuner i polisregionen (innefattar Stockholms län och Gotland). Drygt 84 000 invånare i åldern 16-84 år har tillfrågats om hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde och drygt 43 000 personer har svarat, vilket ger en svarsandel på 53 procent.

– Mätningen har högre svarsfrekvens än många andra liknande mätningar och ger därmed en mer rättvisande bild även på lokal nivå, som dessutom är jämförbar över hela polisregionen, säger Peter Lindström, professor på Linnéuniversitetet.

Trygghetsmätningar genomförs i ett forskningssamarbete med Centrum för polisforskning och utveckling vid Linnéuniversitetet. Mätningen våren 2021 är den andra i sitt slag och används i de lokala lägesbilder som ligger till grund för gemensamma insatser från polisen och kommunerna. Mätningarna kan också användas för att följa upp genomförda åtgärder.

Att det under undersökningsperioden varit en pandemi och restriktioner i samhället har med säkerhet påverkat svaren i olika delar och en analys av vad det inneburit kommer att ske. Polisen kommer nu tillsammans med kommunerna att analysera resultaten och vad de står för i respektive område.

– Vi arbetar även med medborgardialoger och medborgarmöten. Tillsammans ger detta en god bild av hur invånarna upplever tryggheten, vad vi behöver göra och om våra insatser ger effekt. Nu kommer fortsatta analyser ske utifrån det resultat vi fått, säger Patrick Widell som är samordnare för det brottsförebyggande arbetet i polisregion Stockholm

Följande huvudområden ingår i enkätfrågorna:

 • Problem i området
 • Utsatthet för: fysiskt våld, hot, stölder, skadegörelse och bedrägeri
 • Trygghet
 • Anmälan om brott

Några övergripande resultat:

 • Den upplevda tryggheten har ökat sedan 2020 i polisregion Stockholm (Stockholms län och Gotland). 24 procent känner sig mycket eller ganska otrygga 2021 jämfört med 26 procent år 2020.
 • Den upplevda otryggheten varierar mellan polisområdena/kommunerna/stadsdelarna. I Stockholm nord respektive Stockholm syd uppger 25 respektive 26 procent att de är mycket eller ganska otrygga. I polisområde Stockholm city är andelen 18 procent och i polisområde Gotland 10 procent. (Det är en minskning av upplevd otrygghet i samtliga polisområden sedan 2020).
 • Andelen som uppger att de utsatts för fysiskt våld eller hot har minskat mellan 2020 till 2021. Av de kvinnor som uppger att de varit utsatta för våld har fler - 26 procent - svarat att den som utsatte dem var en person som de har eller har haft en nära relation till.
 • Andelen som uppger att de är otrygga i det egna bostadsområdet kvällstid minskar bland både män och kvinnor (från 17 till 15 procent bland männen och från 33 till 31 procent bland kvinnorna).
 • Andelen unga i åldern 16–19 år som uppger att de känner oro att utsättas för våldsbrott i området de bor i, är fortsatt högt men har minskat med fyra procentenheter mellan 2020 och 2021 (från 43 till 39 procent).
 • Andelen unga i åldern 16–19 år som bor i flerfamiljshus och som anser att polisen bryr sig om problemen i området de bor i, har ökat från 58 till 62 procent mellan 2020 och 2021.
 • Andelen äldre (65+) som uppger att de varit utsatta för bedrägeribrott har inte minskat mellan 2020 och 2021 (omkring 4 procent uppger att de varit utsatta) trots riktade insatser från Polisens sida. Bedrägerierna sker framför allt via Internet.
 • Av personer som varit utsatta för våldsbrott uppger en högre andel 2021 att polisen inte bryr sig om problemen i deras bostadsområde jämfört med föregående år (från 32 till 35 procent).
 • Mer än var fjärde ung person i åldern 16–29 år anser att narkotikaförsäljning som sker öppet där de bor är ett problem. Det är marginell minskning jämfört med föregående år.
 • Sju procent av de tillfrågade uppger att kriminella gäng är ett stort problem i området där de bor och närmare 40 procent uppger att det finns platser i området där de bor som de undviker på grund av oro att utsättas för brott. Dessa frågor ställdes inte i mätningen 2020.