Viktigt att fortsätta stärka brottsförebyggande arbete

Polisens brottsförebyggande arbete ska stärkas genom en rad åtgärder, bland annat ska den strategiska inriktningen för områdespoliser ses över. Det beslutade rikspolischef Anders Thornberg efter att ha tagit del av en rapport från polisens tillsynsenhet.

– Vi behöver stärka och kvalitetssäkra det brottsförebyggande arbetet. Rapporten visar på förbättringsområden där jag nu beslutat om åtgärder. Grunden är lagd, men för att nå hela vägen ut med en stark lokal närvaro krävs att vi tydliggör uppdraget för områdespoliser – och att vi blir fler anställda, säger Anders Thornberg.

Rapporten ”Planlagd brottsförebyggande linjeverksamhet” togs fram av tillsynsenheten på rikspolischefens uppdrag. Syftet är att främja enhetlighet och en ändamålsenlig rättstillämpning i hela landet när det gäller polisens planerade brottsförebyggande arbete. Granskningen omfattar flera delar, bland annat samverkan, medborgarlöften, trygghetsundersökningar och brottsförebyggande uppdrag för områdespoliser och ingripandepoliser. Tillsynsenheten konstaterar att Polismyndigheten brister i ledning, uppföljning och utvärdering av den brottsförebyggande verksamheten.

Rikspolischef Anders Thornberg har beslutat om åtgärder som nu kommer att omhändertas inom såväl polisregioner som inom nationella operativa avdelningen, Noa. Det handlar exempelvis om att se över den strategiska inriktningen för områdespoliser och se till att beslutade metoder tillämpas.

Strategi för det brottsförebyggande arbetet

Arbete med förbättringar inom det brottsförebyggande området pågår på olika sätt. En strategi håller på att tas fram som ska leda till ett mer problemorienterat, kvalitetssäkrat och uppföljningsbart arbetssätt som utgår från aktuella lägesbilder.

Därtill pågår ett omfattande arbete för att stärka analys- och ledningsförmågan inom organisationen.

– Genom en mer funktionell ledningsprocess förbättrar vi förmågan att planera och effektivisera arbetet. Brottsförebyggande behöver vara centralt i alla verksamheter, säger Johan Olsson, chef för Noa.

Läs rapporten Planlagd brottsförebyggande linjeverksamhet här.