Besvara frågor om tryggheten i Falkenbergs kommun

Flygbild över Falkenberg

Bild: Polisen

Nu har du som bor eller vistas i Falkenbergs kommun chans att stärka arbetet med att öka tryggheten, minska brottsligheten och förbättra levnadsvillkoren i vår kommun. Enkäten genomförs under september månad och tar ca 5 minuter att fylla i.

Svaren kompletterar vår gemensamma lägesbild och bidrar till konkreta aktiviter på medborgarlöftet för nästa år. Den gemensamma lägesbilden är en kombination av polisens, kommunens, regionens och medborgarnas kunskap om vårt området för att få en mer heltäckande bild av lokala förhållanden. När en gemensam lägesbild har tagits fram prioriteras gemensamma fokusområden för samverkan.

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga. Arbetet syftar till att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Till enkäten