Region Bergslagen avvisar ansökan om allmän sammankomst i Örebro

Polisregion Bergslagen avvisar ansökan om allmän sammankomst i Örebro från Rasmus Paludan.

Onsdag den 27 april inkom Rasmus Paludan med en ansökan om allmän sammankomst som är tänkt att äga rum på lördag den 30 april. Polisregion Bergslagen har beslutat om att avvisa ansökan. Anledningen är att ansökan kommit in för sent.

Av 2 kap. 6 § ordningslagen framgår att en ansökan om möjligt ska ha kommit in en vecka före sammankomsten. Av kommentaren till nämnda bestämmelse framgår att den i lagtexten angivna tiden en vecka är tänkt som en minimitid. Vidare anges att det är angeläget att ansökan görs så snart planeringen och andra förberedelser för arrangemanget är färdiga. Sökanden måste räkna med att kompletteringar kan behövas eller att vissa frågor behöver utredas. Är tiden för knapp hinner Polismyndigheten inte pröva ansökningen i tid.

Polismyndigheten konstaterar att tiden är för knapp för att genomföra den prövning av ordning och säkerhet som krävs för detta ärende. Därför avvisas ansökan.

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.