Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Utvärdering av polisens arbete vid skolattackerna klar

Utvärderingen av det proaktiva arbetet vid skolattackerna i Eslöv och Kristianstad visar att polisen gjort de förebyggande insatser man kunnat för att förhindra händelserna. Den visar också på behovet av att kunna dela information myndigheterna emellan.

I syfte att ta reda på om det finns lärdomar att ta med sig i det fortsatta arbetet med att förhindra skolattacker har biträdande regionpolischefen i Syd, Jarl Holmström, fattat beslut om att en genomlysning av polisens proaktiva arbete vid händelserna i Eslöv och Kristianstad ska göras.

Rapporten är nu klar, och visar att polisens förebyggande arbete varit bra, men att det också finns utmaningar.

- Vi har gjort mycket goda operativa insatser vid de här händelserna; vi har varit snabbt på plats, varit väl utbildade och väl förberedda. Det känns tryggt att veta att de omfattande utbildningsinsatser vi gjort genom åren har gjort oss starka i att hantera den här typen av svåra och fruktansvärda händelser, säger Jarl Holmström. Han fortsätter:

- När vi nu utvärderat vårt förebyggande arbete kan vi konstatera att även detta varit bra. Vi har agerat på den information som kommit till vår kännedom med de verktyg vi har att tillgå. Men vi har också sett att det finns utmaningar; inte minst när det gäller att dela information mellan samverkande myndigheter när gärningsmannen är så här ung.

Polisens utvärdering har fokuserat på polisens arbete. Men givet gärningsmannens unga ålder är polisens förebyggande arbete bara en del i kedjan.

- Vi tycker att det skulle vara värdefullt att titta vidare på alla samverkande parters samlade arbete och göra en gemensam utvärdering av det. I vår utvärdering ser vi att vi skulle behöva en fördjupad kunskap om varandras olika roller, uppdrag och förutsättningar och vilka olika verktyg vi har till vårt förfogande. Vi behöver också hitta en tydlig struktur för att förmedla information mellan oss. Vikten av att kunna dela information myndigheterna emellan när det handlar om unga lagöverträdare ska verkligen betonas särskilt.

Utvärderingen av polisens förbyggande arbete i Eslöv och Kristianstad har gjorts i syfte att utveckla det förebyggande arbetet vid händelser med så kallat pågående dödligt våld.

- När det gäller den här typen av händelser är de än så länge relativt ovanliga. Då är det viktigt att vi tar tillfället i akt att lära oss mer och öka vår förståelse för hur vi agerat, om det finns något vi kunde gjort annorlunda eller bättre, så att vi kan ta det med oss för framtiden, säger Jarl Holmström.