Utvecklingen av dödligt våld sedan 1990

Antalet offer för dödligt våld är relativt konstant från första hälften av 1990-talet jämfört med perioden 2015-2021. Däremot har omständigheterna kring brotten förändrats över åren. Det visar en ny genomgång från Polismyndigheten.

Nationella operativa avdelningen har analyserat utvecklingen av dödligt våld mellan åren 1990 och 2021. 

– Historiskt sett har alkoholmissbruksrelaterade mord varit en stor andel av det dödliga våldet. Idag utgör dessa en mycket liten andel, i stället är allt fler gärningspersoner yngre män i narkotikarelaterade, ofta kriminella miljöer, säger Mikael Rying, kriminolog nationella operativa avdelningen, Noa.

Genomgången omfattar samtliga fall av dödligt våld från 1990 till 2021 med över 3000 fall, som granskats var för sig.  Fokus i arbetet har varit utvecklingen av det dödliga våldet, samt hur uppklaringen av dessa sett ut under perioden. Antalet offer minskade under en 20-årsperiod (1995-2014) för att sedan öka markant 2015. Om man ser till befolkningstillväxten har antalet offer snarare minskat vid en jämförelse mellan första hälften av 1990-talet jämfört med perioden 2015-2021.

Skillnad över tid

Omständigheterna vid det dödliga våldet skiljer sig däremot över tid. På senare år har allt fler fall av dödligt våld vid skjutningar i kriminella miljöer skett, samtidigt som exempelvis dödligt våld mot barn halverats, och alkoholmissbruksrelaterade mord minskat kraftigt sedan första hälften av 1990-talet.

– Sedan 2015 har antalet dödliga skjutningar i kriminella miljöer ökat markant, utan antydan till att minska. Övriga fall av dödligt våld har däremot minskat, vilket är orsaken till att antalet offer för dödligt våld totalt ligger på ungefär samma nivå sedan 90-talet, berättar Rying.

Även andelen uppklarade fall av dödligt våld med skjutvapen i kriminella miljöer med övriga fall av dödligt våld har jämförts. Andelen uppklarade övriga fall av dödligt våld ligger stadigt mellan 80–90 procent sedan 1990. Andelen uppklarade dödliga skjutningar har däremot sjunkit i takt med att antalet fall har ökat. Ett exempel på detta är att år 2020 är andelen uppklarade fall av dödligt våld med skjutvapen i kriminella miljöer 26 procent medan andelen uppklarade fall av övrigt dödligt våld 89 procent.

Preliminära uppgifter

Uppgifterna för andelen uppklarade fall för år 2020 är fortfarande preliminära då alla fall ännu inte är avgjorda i domstol. Under perioden 2015-2019 är andelen uppklarade fall av dödligt våld med skjutvapen i kriminella miljöer 25 procent medan den för övriga fall av dödligt våld 83 procent.

– Generellt talar siffrorna för att svensk polis är bra på att klara upp fall av dödligt våld, men att skjutningar som sker i kriminella miljöer är svåra att utreda. Detta är inte unikt för Sverige, det ser likadant ut i många andra länder och beror ett flertal faktorer, säger Mikael Rying.

Siffrorna i underlaget

Totalt antal offer för dödligt våld under 2021 är 111 personer, enligt preliminära siffror.

44 är offer för dödligt våld med skjutvapen i kriminella miljöer.

Siffrorna är preliminära därför att alla fall ännu inte är färdigbedömda, därmed skiljer sig Polismyndighetens och Brottsförebyggande rådets siffror sig åt.