Arbetsplatsinspektion i Jämtland

Bild på två personer vid en byggarbetsplats

Bild: Polisen

I slutet av v 49 genomförde gränspolisen i Jämtland i samverkan med andra myndigheter arbetsplatsinspektioner på ett antal företag. På ett företag anträffades två stycken utländska medborgare som inte hade rätt att vistas eller arbeta i Sverige.

Båda de utländska medborgarna togs i förvar enligt Utlänningslagen och kommer att verkställas till sina hemländer. Arbetsgivaren misstänks nu för brott mot Utlänningslagen.

Vid inspektionen gjordes även fynd som ledde till att en svensk medborgare nu är misstänkt för grovt vapenbrott.

Gränspolisen har kännedom om att människor utan rätt att vistas och arbeta i landet utnyttjas hårt i flera branscher. Utöver misstanke om brott mot Utlänningslagen, då utländska medborgare anträffas vid arbetsplatsinspektioner, ser gränspolisen ofta tecken på människoexploatering och människohandel. Det kan till exempel handla om att personer i utsatt ställning får arbeta till låg eller ingen lön under orimligt långa dagar och kanske bo på sin arbetsplats. Förutom ett stort mänskligt lidande leder utnyttjandet av utländska medborgare i arbetslivet även till att konkurrensen på marknaden snedvrids och att seriösa företag riskerar att slås ut.

I Jämtland/Härjedalen är turistnäringen stark och det byggs många fritidshus, hotell etc. Ett högt turisttryck leder också till att fler och fler restaurang och serviceföretag startas. Gränspolisen upplever att många arbetsgivare inte känner till vilka skyldigheter man har som arbetsgivare och vilka följder det kan leda till att anställa en utländsk medborgare som saknar rätt att arbeta eller vistas i Sverige.

Gränspolisen tar gärna emot tips från allmänheten eller branschrepresentanter vid misstanke om oegentligheter.

Här kan du tipsa Polisen: https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/

En del av ett regeringsuppdrag

Kontrollerna är en del av ett regeringsuppdrag där nio myndigheter samverkar för att motverka arbetslivskriminalitet. De nio myndigheter som samverkar är Arbetsmiljöverket, Polisen, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Jämställdhetsmyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Myndigheterna gör löpande oanmälda kontroller tillsammans på arbetsplatser där det finns risk att arbetslivskriminalitet förekommer. Varje myndighet genomför kontroller utifrån sitt uppdrag och sin lagstiftning. Arbetsmiljöverket samordnar uppdraget.

Mer information om regeringsuppdraget mot Arbetslivskriminalitet finns på Arbetsmiljöverkets hemsida (med länk till:  https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetslivskriminalitet/sa-jobbar-myndigheterna-mot-arbetslivskriminalitet/)