Förmågan i utsatta områden ska stärkas

Den strategiska ledningen och styrningen behöver utvecklas för att öka lokalpolisområdenas förmåga att klara uppdraget i utsatta områden. Åtgärdsplaner ska tas fram, enligt beslut efter en granskning av polisens internrevision.

Internrevisionen har på uppdrag av rikspolischef Anders Thornberg granskat polisens arbete i utsatta områden. Rapporten är en uppföljning av en granskning från 2017 kompletterad med frågor kring aktuella utmaningar.

Gällande den uppföljande delen visar rapporten att tidigare beslut om åtgärder är genomförda.

Gällande aktuella utmaningar så konstaterar internrevisionen att lokalpolisområden med utsatta områden tillförts mer resurser de senaste två åren, främst ingripande- och områdespoliser. Den operativa förmågan har ökat och man arbetar mer kunskapsbaserat och i allt större utsträckning gemensamt med den lokala lägesbilden i enlighet med den framtagna strategin, vilket enligt internrevisionen är centralt för framgång i arbetet.

Men granskningen visar också att flertalet lokalpolisområden med utsatta områden ändå inte klarar uppdraget med egen resurs eller samordning inom regionen. Nedan följer de främsta utmaningarna som internrevisionen tar upp.

Utmaningar i utsatta områden

Den nationella och regionala strategiska ledningen ger inte tillräckligt stöd för att säkerställa förmågan och ett effektivt arbetssätt i utsatta områden – istället leder mängden styrsignaler ibland till målkonflikter. Det finns behov av att samordna och koordinera arbetet nationellt, inte minst när det gäller metodutveckling.

Utredningsverksamheten är ansträngd, vilket bland annat beror på att kompetensutvecklingen hos utredare på lokalpolisområdesnivå inte har anpassats till de allt mer grova och svårutredda brott som de numera hanterar. Det måste bli mer attraktivt att arbeta i lokalpolisområden och i utsatta områden, för att inte förlora förmåga, exempelvis erfarna utredare.

Fokus på antalet poliser försvårar att uppnå effektivitet med rätt kompetens på rätt plats. Ständiga omprioriteringar av verksamheten påverkar det långsiktiga brottsförebyggande arbetet negativt, lokalpolisområdena upplever att de lånar ut personal till andra sektioner mer än de får.

Samverkan med kommuner, bostadsbolag och näringsliv behöver utvecklas med mer effektiva brottsförebyggande åtgärder, särskilt när det gäller arbete mot nyrekrytering till kriminella gäng. Det krävs stora och långsiktiga insatser från övriga samhällsaktörer för att hantera de komplexa samhällsproblemen.

Medarbetarskyddet behöver fortsatt stärkas, även om det redan utvecklats för ökad trygghet vid arbetet i utsatta områden.

Uppföljningen behöver också förbättras med tydligare fokus på effekterna av de brottsförebyggande åtgärderna. 

Beslut om åtgärder

Rikspolischef Anders Thornberg beslutade att nationella operativa avdelningen samt polisregionerna Bergslagen, Mitt, Stockholm, Syd, Väst och Öst ska ta fram åtgärdsplaner eller motsvarande i syfte att dels utveckla den strategiska ledningen och styrningen, och dels vidta andra åtgärder som krävs för att säkerställa förmågan i utsatta områden.  Se fullständigt beslut i rapporten.