Fortsatt stärkt samverkan mellan NFC och utredningsverksamheten

Rikspolischefen har beslutat om åtgärder till följd en granskning från Internrevisionen, som visar brister i styrningen av den forensiska verksamheten.

Internrevisionen har på rikspolischef Anders Thornbergs uppdrag granskat den strategiska styrningen av den forensiska verksamheten. Granskningen visar en rad brister som huvudsakligen hänger ihop med ledningsstruktur, där chefen för Noa och chefen för NFC båda är processansvariga och verksamhetsansvariga för forensisk verksamhet. Dessa dubbla ledningsroller bedöms påverka förutsättningarna att omhänderta styrsignaler, planera och följa upp den forensiska verksamheten.

Enligt internrevisionen saknas även övergripande målbild, gemensam färdplan och nationella prioriteringar för den forensiska verksamheten samt precisering av vem som i vissa delar gör vad.

Avsaknad av tydlig kravställning från processägaren för utredning och lagföring bedöms av internrevisionen ha medfört att verksamheten vid NFC tagit sin utgångspunkt i den egna kapaciteten mer än i utredningsverksamhetens behov.

För att komma till rätta med bristerna har rikspolischef Anders Thornberg beslutat om en åtgärdsplan. Till viss del omhändertas åtgärderna av det omfattande utvecklingsarbete som pågår gällande samverkan mellan den forensiska processen och utrednings- och lagföringsprocessen. Gemensamma prioriteringar och ett enat fokus på att göra rätt forensiska undersökningar i rätt tid och i rätt ärenden ska i förlängningen bidra till kortare handläggningstider för forensiska undersökningar.

Åtgärder omhändertas även genom en planerad organisationsförändring på NFC. Den består huvudsak i att man planerar att inrätta en ny sektion med inriktning mot process och utveckling.