Rikspolischefen tillsätter särskild utredare

Polisen tillsätter en särskild utredare med anledning av den senaste tidens uppgifter rörande högsta polisledningen.

– Myndigheten har genomfört ett antal åtgärder i de ärenden som varit föremål för mediernas granskning. Vilka åtgärder det rört sig om kan vi av integritetsskäl eller av sekretesskäl inte redogöra för. Det är därför viktigt att en extern utredare kan göra en fullständig genomlysning av hanteringen, säger rikspolischef Anders Thornberg. 

Med anledning av den senaste tidens uppgifter om att det ska förekommit oegentligheter och anmälningar om brott som rör den högsta polisledningen avser rikspolischefen att uppdra åt en särskild utredare, Runar Viksten, att göra en fullständig genomlysning av Polismyndighetens agerande i förhållande till gällande regler och rutiner.  

– I ett allvarligt omvärldsläge är det viktigt att vi i polisen kan fokusera på vårt uppdrag att upprätthålla ordningen och säkerheten i landet, säger rikspolischefen. 

Viksten är fri att lämna förslag till åtgärder. För genomförande av uppdraget ska utredaren få all den information och upplysningar som han finner vara av betydelse för uppdraget. Han kommer att påbörja sitt arbete snarast och ska redovisa sina slutsatser senast den 28:e februari. 

Om utredaren under granskningen bedömer att det förekommit brott eller oegentligheter som inte redan är under prövning eller som inte tidigare prövats, ska det omedelbart anmälas enligt gällande regelverk. 

Datumet för utredaren var först satt till den 28 april. 

Om den särskilda utredaren:

Runar Viksten är tidigare bland annat chefsrådman och ordförande Försvarsunderrättelsedomstolen och har haft flera utredningsuppdrag bland annat åt regeringen.