Förlängda medborgarlöften i Dalsland

– Det är viktigt att vi tillsammans, med gemensamma krafter och starka medborgarlöften tar oss an den lokala problembilden, säger Jenny Wester, lokalpolisområdeschef i östra Fyrbodal.

Medborgarlöftena som tecknades 2021 har förlängts till att omfatta även 2022 i syfte att skapa en mer rättvisande och noggrann lägesbild av förhållandena vad gäller de aktuella problemområdena.

Polisen och representanter för kommunledningarna i Åmål, Dals-Ed, Bengtsfors och Melleruds samlas återkommande för att utveckla sitt gemensamma arbete, diskutera olika strategiska frågor samt återkoppla det trygghetsarbete som utförs och diskutera framtida verksamhet.

– Styrkan ligger i att vi jobbar gemensamt mot problem vi sett i flera av kommunerna, exempelvis att vi vill öka tryggheten för våra lokala företagare berättar Jenny Wester.

Trygghet i näringslivet

I kommunerna Åmål, Dals-Ed, Bengtsfors och Mellerud handlar en stor del av medborgarlöftena om att förbättra tryggheten i näringslivet då det framkommit i trygghetsmätningar att företagarna i området upplevt sig otrygga.

– Nytt för i år är att vi lyft in näringslivet i lokala Brottförebyggande rådet här i Mellerud, för att fånga deras syn på lokala problembilder. Det är en viktig part att ha med säger Steve Johansson Sandén, kommunpolis i Mellerud.

I Dals-Eds kommun pågår ett arbete kallat Företagssamverkan, sprunget ur konceptet Grannsamverkan som riktar sig bostadsinbrott. I det samarbetet har man bland annat tittat på tekniska lösningar såsom förbättring av låssystem och larm samt kameraövervakning och Märk-DNA men också försvårat tillgängligheten till industri- och företagsområden med fysiska hinder som bommar.

Kommunernas säkerhetssamordnare och kommunpolis har också genomfört nattliga trygghetsvandringar där belysning utgjort ett viktigt fokusområde.

Ungdomar i riskzon

En annan mycket viktig del i det gemensamma arbetet är insatser mot ungdomar i riskzon för kriminalitet och missbruk. I Åmåls kommun har man skapat ett koncept kallat Social störning där kommunens säkerhetssamordnare och socialtjänst har centrala roller. Ett exempel på insats är då polis började kallas till matvarubutiker under pandemins skolstängningar för att barn och ungdomar börjat uppehålla sig där i större grupper och då störde både kunder och personal. De aktuella ungdomarna identifierades, deras föräldrar informerades och efter ett antal möten där även handlarna deltog kunde problemet stävjas.

Områdespolisen i Bengtsfors

Det finns numera områdespoliser som ansvarar för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål. De ägnar mycket tid åt relationsskapande och gränssättande verksamhet bland ungdomar, både i skolmiljö och i offentlig miljö. Områdespolisen arbetar också aktivt mot brottsaktiva boende i Bengtsfors kommun vilka misstänks stå för mycket av de stölder som bland annat drabbar företag. Under 2021 avstannade ökningen av den anmälda brottsligheten i kommunen och skadegörelsebrotten minskade med hälften.

Lokalkännedom ger bättre service

För att förbättra polisens service har bland annat Polisens Kontaktcenter, PKC, sedan en tid tillbaka arbetat med att utveckla ett tekniskt system där telefonsamtal som rings in till polisen från de aktuella kommunerna kopplas till centrat i Bengtsfors. Detta för att öka servicenivån och bättre ta tillvara de effekter god lokalkännedom kan ge.

Framåt tillsammans

Medborgarlöftena är ett av polisens viktigaste styrmedel och har som syfte att återspegla medborgarnas, kommunernas och polisens uppfattning och insatser mot gemensamma problembilder.

– Vi har hela tiden gått i takt och har en nära och förtroendefull samverkan både gällande mängdbrott och grov organiserad brottslighet. Jag tycker vi har kommit väldigt långt, vi går framåt tillsammans, säger Peter Torstensson, kommunpolis i Åmål, Dals-Ed och Bengtsfors.