Östergötland tillsammans mot brott

Vårt syfte är att stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Östergötland genom att arbeta tillsammans på strategisk och länsövergripande nivå till stöd för det lokala arbetet som bedrivs.

Under onsdagen antogs länets första programförklaring för samverkan inom brottsförebyggande arbete. Det innebär att länets kommuner, länsstyrelsen, polismyndigheten, Regionen, Kriminalvården, Räddningstjänsten (RTÖG) och Linköpings universitet under åren 2022–2027 gör en gemensam satsning för att stärka förutsättningarna för det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Det är Länsstyrelsen Östergötland och polisområde Östergötland som har tagit initiativet till denna länsövergripande samverkan och inbjudit till dagens beslutsmöte.

Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland inledde mötet med att poängtera vikten av samverkan för att stärka förutsättningarna och få effekt av det brottsförebyggande arbetet. Carl Fredrik Graf lyfte också kommunernas ökade ansvar för samordning och samverkan gällande brottsförebyggande arbete som börjar gälla från 2023.

Christian Winkler, polisområdeschef i Östergötland berättade om hur arbetet i polisregion Öst startade 2018 med möte tillsammans med landshövdingarna i Södermanland, Jönköping och Östergötland för att diskutera framtida samarbetsmöjligheter. Christian Winkler betonade att det lokala arbetet är viktigt och att samarbetet i Östergötland inte är styrande utan stärkande.

- Vi har i och med detta avstamp en unik möjlighet att enskilt och tillsammans påverka utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet i vårt län, i syfte att minska antalet brott. Det är med gemensam kraft som vi kommer nå framgång i våra ambitioner, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland

- Polisen välkomnar det gemensamma ställningstagandet att arbeta förebyggande mot brottsligheten i Östergötland. Det arbetet når störst effekt när vi gör det tillsammans, såväl i det mindre som det större perspektivet. Tanken med Östergötland tillsammans mot brott är att komplettera det goda lokala arbetet som redan görs och skapa en gemensam kontaktyta vid synkroniserade aktiviteter för att nå större effekt. Arbetet kommer inte att överta enskilda organisationers ansvar, eller vara styrande i det lokala arbetet, men det kommer att ge förutsättningar för organisationsöverskridande samarbeten. Att samverka kräver varje organisations mod och förståelse för såväl uppdraget som för varandra och vi kommer att känna av såväl utmaningar som framgångar i vårt gemensamma arbete, säger Christian Winkler, polisområdeschef i Östergötland.

Gästföreläsare Henrik Andershed, professor i psykologi och kriminologi

Mötet gästades även av Henrik Andershed som, utifrån sin bakgrund som forskare, utbildare och utvecklare av brottsförebyggande samverkansarbete, pratade om hur brottsförebyggande arbete kan motverka ett stort lidande och stora kostnader. Genom ett kunskapsbaserat arbetssätt kan vi nå målet att det brott som skulle kunna ha begåtts, aldrig begås.

Vårt gemensamma arbete har utgångspunkt i regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot brott. Vår strävan är att allt brottsförebyggande arbete i länet ska bedrivas kunskapsbaserat, att vi ska arbeta med både socialt och situationellt fokus samt att vår samverkan ska utvecklas för att bli mer effektiv och långsiktig.

Kontakt för media

Christian Winkler, polisområdeschef i Östergötland
Telnr 010-566 65 37