Polisen 2021: Positiv utveckling inom flera områden trots stora utmaningar

Polisens resultat utvecklades på många sätt positivt 2021. Samtidigt finns ett fortsatt utvecklingsbehov för att få ut mer effekt av utredningsverksamheten. Den grova brottsligheten är fortsatt en utmaning.

Trots utmaningar med resurskrävande utredningar och omfattande omställning till stärkt gränsbevakning med anledning av pågående pandemi, har Polismyndighetens resultat i många avseenden utvecklats positivt under 2021.

Vad det gäller arbetet med mängdbrotten och den grova brottsligheten finns det ett fortsatt utvecklingsbehov i polisverksamheten.

– Den grova och organiserade brottsligheten är en av de största utmaningarna för svensk polis och hela samhället. Trots omfattande och framgångsrika insatser från både polis och andra aktörer är utvecklingen av den organiserade brottsligheten och skjutvapenvåldet synnerligen allvarlig. Vi behöver använda samhällets alla krafter. Genom långsiktig samverkan mellan polis och andra samhällsaktörer kan vi tillsammans förhindra att unga personer socialiseras in i de kriminella gängen, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Samverkan mot kriminella nätverk

Polismyndigheten har i samverkan med andra myndigheter, i Sverige och internationellt, bedrivit ett framgångsrikt arbete mot kriminella nätverk. Samarbete kopplat till bland annat krypteringschattar har lett till lagföring med omfattande fängelsestraff. Under 2021 har närmare 1 000 individer med koppling till grov brottslighet och som använt den krypterade plattformen Sky ECC kunnat identifieras.

Stora resurser för att utreda grova våldsbrott

Den brottsutredande verksamheten har inte uppvisat samma positiva utveckling under 2021 som förgående år. Färre ärenden redovisades till åklagare, något som delvis är en följd av att antalet anmälda brott minskade, men även på grund av att de komplexa utredningarna av grova våldsbrott krävt resurser.

– Resursläget är väldigt ansträngt i och med de många pågående, svåra utredningarna av grova våldsbrott. Samtidigt är det riktigt att prioritera dessa utredningar eftersom de handlar om den brottslighet som orsakar mest skada i samhället. En konsekvens blir dock att våra resurser inte fullt ut räcker till för att hantera alla mängdbrott, säger Anders Thornberg.

Fortsatt starkt förtroende

Medborgarnas förtroende för polisen utvecklades fortsatt under 2021 enligt den nationella trygghetsundersökningen, NTU. Förtroendet har aldrig varit högre (58 procent) sedan undersökningen startade 2006. Även allmänhetens upplevda trygghet ökade och oron över brottsligheten i samhället minskade under 2021.

Fler poliser nära medborgarna och förbättrad service

Den polisiära närvaron i lokalsamhället har ökat under 2021 och därmed stärktes både ingripandeverksamheten och den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten – en positiv utveckling som har pågått under flera år.

Även serviceverksamheten har utvecklats positivt under året, där ett utökat utbud av e-tjänster har förbättrat tillgängligheten. 

Tillväxtarbete fortsätter

Polismyndighetens anställda ökade till drygt 34 000. Av dessa var drygt 21 000 poliser. Vid utgången av 2024 är målet att polisen ska ha 38 000 anställda.

– Vår målsättning är att platserna på polisutbildningen ska vara fyllda. Men det är ett arbete som kräver tid och tålamod. Polisens tillväxt är nödvändig, men även andra delar av rättsväsendet behöver växa, så även förebyggande insatser inom skola och socialtjänst, säger Anders Thornberg.

Polismyndighetens Årsredovisning 2021