Polisen i Halland söker kalla mordfall

Man framför polisbil.

Martin Inglund söker i arkiven efter kalla mordfall som skett i Halland senare än 1 juli 1985.

Sommaren 2010 togs preskriptionstiden för bland annat mord och dråp bort. Det betyder att brott som skett senare än 1 juli 1985 ska återupptas och utredas. I Halland är det Martin Inglund som fått ansvaret att aktivt söka bland alla ärenden i arkiven.

Tidigare, när preskriptionsgränsen för mord och dråp var 25 år, inriktades arbetet med kalla mordfall på ärenden som riskerade att preskriberas. När preskriptionstiden för bland annat mord och dråp togs bort 1 juli 2010 fick arbetet en annan inriktning.

– Det innebär att mord och dråp som skett före 1 juli 1985 och inte fått en lösning är permanent preskriberade medan brott som skett senare ska, i förekommande fall, återupptas och i dessa fall ska det inledas förundersökning med polisiär förundersökningsledare, säger Martin Inglund på grova brott.

Olika arkivsystem

Uppdraget som Martin Inglund haft på heltid sedan september 2021 är omfattande med mängder av ärenden som ska läsas och värderas. Arbetet är komplicerat eftersom svensk polis genomgått en rad organisationsförändringar som bland annat påverkat dokumenthantering och arkivering.

– Under hösten har arbetet med dessa ärenden intensifierats så att jag nu jobbar heltid jämte Jan-Erik Andersson som tidigare haft uppdraget på halvtid. Äldre mordfall som bedöms ouppklarade men fortsatt utredningsbara lämnas till den särskilt utpekade regionala utredningsenheten i Göteborg, säger Martin Inglund.

Brottskod dödligt våld

Granskningarna har delats in i fem steg. Ett första steg har gjorts genom att underlag baserat på åren 2001 – 2018 granskats. Andra steget var åren 1985 – 1989 och tredje steget innefattade åren 1998 – 2000.

– Dessa tre steg är nu avklarade med resultatet att 60 ärenden särskilt kontrollerats utifrån brottskoder som antyder ”dödligt våld”. Eftersom arkivansvaret följt samhällets och polisens digitaliseringsprocess underlättas sökningarna för att hitta ärenden som innefattar ”dödligt våld” när vi närmar oss nu-tid.

Söker i flera arkiv 

Martin Inglunds arbete har hittills inneburit upprepade besök i polisarkivet i Halmstad och flera besök i tingsrätternas arkiv i Halland som finns i Halmstad och Varberg.

– När vi funnit ärenden som vi bedömt behöver följas upp har vi tagit kontakt med såväl Hallands tingsrätter som Hovrätten i Västra Sverige som Högsta domstolen och deras arkiv för att se så att lagakraftvunnen dom verkställts, säger Martin Inglund.

Mordfall överlämnade 

Granskningen har slutligen mynnat ut i att sex mordfall i Halland har överlämnats till den regionala enheten och utöver dessa har bland annat tre andra mordfall i Halmstad och Kungsbacka bedömts som uppklarade, i den meningen att gärningsmän blivit dömda för mord eller dråp, efter att ha avhandlats i tingsrätt, hovrätt och slutligen Högsta domstolen.

Nu i februari återstår arbetet med steg fyra och fem som indelas i åren 1990 – 1994 respektive 1995 – 1997.

– Det arbetet sker från Riksarkivet i Lund och kompliceras ytterligare dels för att ärendena är så gamla men också eftersom det inte finns några som helst ledtrådar i form av till exempel ärendenummer. Vi kommer att koncentrera arbetet på att granska dåvarande polismyndigheters samtliga arkiverade ärenden som för Hallands del rör sig om cirka 25 000 ärenden årligen.