Resultat av genomförd arbetsplatsinspektion i Skellefteå

10 februari genomfördes myndighetsgemensamma arbetsplatsinspektioner vid en byggarbetsplats i Skellefteå och en i Bureå. Resultatet rör misstänkt brott mot utlänningslagen, stora brister i arbetsmiljön avseende säkerhet samt brister i personalliggare.

Arbetsplatsinspektionerna gjordes vid bygget av Karlsgårdsbron samt vid bygget av ett flerbostadshus i Bureå. Vid arbetsplatsinspektionen kontrollerades flera olika byggföretag.

Deltagande myndigheter vid kontrollerna var Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Jämställdhetsmyndigheten.

Under insatsen kontrollerade polisen totalt 12 arbetstagare. Av dessa uppkom i 7 fall en fråga om utlänningens tillstånd att arbeta i Sverige och därigenom även rätt till vistelse. I dessa fall genomfördes därför inre utlänningskontroller som resulterade i ett beslut om uppmaning att lämna landet och ett ärende som lämnades över till Migrationsverket för fortsatt handläggning. Brottsanmälan för brott mot utlänningslagen har upprättats. Polisen kommer inte att lämna några uppgifter kring vilka företag som är föremål för anmälan.

Arbetsmiljöverket kontrollerade två byggarbetsplatser. Dessa kontroller resulterade i två omedelbara förbud på grund av fallrisker och rasrisk i schakt. Det fanns även brister i arbetsmiljöplan, skyddsronder, kunskaper hos byggarbetsmiljösamordnare (Bas-U), ställningsutbildning, förvaring av gasflaskor, schaktansvarig/dokumenterad kontroll av schakt samt att det var allmän oordning på byggarbetsplatsen och ostädade arbetsbodar. Arbetsmiljöverket kommer att ställa krav för att bristerna ska rättas till. Det kan även bli aktuellt att rapportera vidare två av bristerna; bristande fallskydd och förhandsanmälan av byggarbetsplats, då dessa är förenade med sanktionsavgift.

Skatteverket genomförde kontroll av personalliggare på två byggarbetsplatser. Brister upptäcktes i form av att enskilda personer inte var inregistrerade för arbetspasset. Bristerna kommer att leda till att kontrollavgifter påförs berörda företag.


Kontaktperson för media gällande arbetsplatsinspektion i Skellefteå:

Kontaktpersoner finns tillgängliga för frågor under fredagen.
Rickard Andersson, gränspolisen, Polismyndigheten, tel. 010-563 05 26
Madeleine Wahter, sektionschef, Arbetsmiljöverket, tel. 010-7309290.

Myndighetsgemensamma arbetsplatsinspektioner

Den myndighetsgemensamma samverkan syftar till minska brottsligheten avseende utnyttjande av arbetskraft, genom människohandel och människoexploatering, den ekonomiska brottsligheten avseende utnyttjande av välfärdssystemen på felaktiga grunder samt undanhållande av stora ekonomiska summor från samhället samt brotten mot arbetsmiljölagstiftningen och arbetstidslagen.  

En del av ett regeringsuppdrag

Kontrollerna är en del av ett regeringsuppdrag där åtta myndigheter samverkar för att motverka arbetslivskriminalitet. Det handlar om att stoppa fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. De åtta myndigheter som samverkar är Arbetsmiljöverket, Polisen, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Jämställdhetsmyndigheten.

Myndigheterna gör löpande oanmälda kontroller tillsammans på arbetsplatser där det finns risk att arbetslivskriminalitet förekommer. Varje myndighet genomför kontroller utifrån sitt uppdrag och sin lagstiftning.

Mer information om myndighetsgemensamma kontroller finns på Arbetsmiljöverkets webbplats