Medborgarlöfte med Falu kommun om samverkan mot missbruk och kriminalitet bland

Fotografi på tre personer inomhus.

Från vänster: Anders Lindh (M), kommunalråd och ordförande för Faluns brottsförebyggande råd (BRÅ), Martin Öman, tf chef för lokalpolisområde Falun och Joakim Storck, (C), kommunstyrelsens ordförande. Bild: Falu kommun

Falu kommun och Polisen har kommit överens om ett medborgarlöfte, vilket innebär att mer resurser avsätts för unga i åldern 12 - 20 år som riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet.

En problembild har framkommit som gäller missbruk och kriminalitet bland Faluns unga. Tidigare samordnade insatser mellan kommun och polis har varit lyckade och bromsat den utvecklingen. Som ett led i att stärka en redan god samverkan har därför Lokalpolisområde Falun och Falu kommun beslutat om ett medborgarlöfte, där det ska avsättas mer resurser enligt modellen Sociala insatsgrupper (SIG). Målgruppen är barn och unga i åldern 12 – 20 år som bedöms ha hög risk för att utveckla, eller fortsätta med missbruk och kriminalitet (inklusive radikalisering till våldsbejakande miljöer).

- Det känns väldigt bra att vi tillsammans får bättre förutsättningar till ett tätare samarbete, säger Anders Lindh (M), kommunalråd och ordförande för Faluns brottsförebyggande råd (BRÅ).

Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen och Polisen åtar sig att göra tillsammans, och som ska kommuniceras med medborgarna. Syftet med medborgarlöftet är bland annat att skapa och ta tillvara engagemang i lokalsamhället, säkerställa medborgarnas möjlighet att få insyn i och påverka beslutsprocesser, och kommunicera brottförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter.

- Falun är en förhållandevis lugn och trygg kommun, men trots det finns unga och unga vuxna som påbörjat och kommit långt i missbruk och kriminell livsstil, utan att ha upptäckts eller utan att det stöd som erbjudits har gett önskad effekt. För att vi i Falun tillsammans ska bli bättre på att tidigt upptäcka, samt tillsammans med den unga och dennes familj vända en negativ utveckling, behöver vi skapa en tydlig samverkansmodell där vi tar tillvara våra gemensamma resurser.  Det för att kunna ge det bästa tänkbara stödet från respektive medverkande verksamhet, säger Ulrika Gustafsson Lindberg, BRÅ-samordnare, Falu kommun

I medborgarlöftet så stärker Polisen sin lokala närvaro genom bland annat tillsätta en områdespolisgrupp, som kommer att arbeta långsiktigt brottsförebyggande med unga mot gängkriminalitet och narkotika. Falu kommun tillsätter bland annat en utvecklingsledare och koordinator som ska leda arbetet med Sociala insatsgrupper som ska ge stöd till unga och deras familjer.

- Det finns en styrka i att vi och kommunen gör detta tillsammans. Vi inom polisen tillsätter nu en grupp områdespoliser i lokalpolisområde Falun som bland annat kommer att jobba i samverkan med Falu kommun i det brottsförebyggande arbetet, säger Martin Öhman, tf chef för lokalpolisområde Falun.

- Falu kommun och Polisen tar nu ett stort steg framåt i det brottsförebyggande arbetet, både genom att avsätta mer resurser och genom att påbörja ett tätare samarbete. Det känns mycket bra, säger Joakim Storck (C), kommunstyrelsens ordförande.