Utökad samverkan mellan polis och kommun ska leda till färre brott

Polisens ungdomsutredare knyts till socialtjänsten i prioriterade områden och fältassistenterna utökar samarbetet med skolorna. Det är några av åtgärderna i det fortsatta brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Lokalpolisområde Medelpad och Sundsvalls kommun har en lång tradition av att samverka kring det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Under de senaste månaderna har flera initiativ tagits för att intensifiera det samarbetet.

Att minska ungdomsbrottsligheten på lokal nivå är ett ständigt pågående arbete. I Sundsvall sker det brottsförebyggande arbetet i nära samverkan mellan polis, näringsliv, olika kommunala verksamheter och ideell sektor. Tidiga och samordnade insatser är en viktig förutsättning för att rätt stöd ska ges i tid.

— Vi är oroliga för den rekrytering till kriminell livsstil av barn och ungdomar som idag sker av etablerade kriminella individer i vårt område. Vi arbetar både repressivt och förebyggande med det och här är bland annat kommunen en viktig samverkanspartner för oss. Vi arbetar tillsammans mot samma mål att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen, säger Veronica Andersson, Tf. Lokalpolisområdeschef i Medelpad.

— För att öka tryggheten, på både kort och lång sikt, ser vi att närvaron av fältassistenter bland våra unga ger god effekt, därför har vi förstärkt teamet med ännu en fältassistent. För att nå unga i riskzon för såväl missbruk som kriminalitet tidigare så skapas också nya gemensamma rutiner för att kunna utbyta information mellan Polisen och socialtjänsten, säger Niklas Säwén (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

De senaste månaderna har följande initiativ tagits för att utöka samverkan:

  • Polisen knyter ungdomsutredare- och områdespoliser till socialtjänstens geografiska team som jobbar mot barn och unga
  • Polisen och socialtjänsten arbetar fram gemensamma rutiner för att utbyta information över myndighetsgränser för att förebygga brott och nå barn och unga i riskzon tidigare
  • Kommunen har en ny organisation för fältassistenter, vilken också nu utökas med ytterligare en tjänst. Det möjliggör exempelvis utökat samarbete med skolor, och att fältassistenterna kan täcka in fler helgkvällar
  • Direkta kontaktvägar mellan skolor, såväl friskolor som kommunala, och polisen skapas för bättre lägesbilder och stärkt operativ samverkan

— Våra arbetsmetoder ser olika ut och att synas i områden där behov finns är ett av dem.  Vi har bland annat länkat ihop ungdomsutredare och områdespoliser till socialtjänstens team som arbetar ute i ett flertal lokala områden, vilket vi tror kommer att ge både kort- men även långsiktiga effekter. Vi skapar ökad möjlighet till dialog och ett tätare samarbete mellan flera aktörer i och med det här arbetssättet, säger Veronica Andersson.

— Vi kommer att jobba gemensamt för att sprida den fakta och information vi har kring sambandet mellan missbruk av droger och kriminella nätverk. Extra fokus på det så kallade partydrogandet och dess påverkan på dessa, det är viktigt att de Sundsvallsbor som använder droger förstår att de är med och bidrar och skapar grogrund för organiserad brottslighet, säger Niklas Säwén (S).

Kontakt

Veronica Andersson
010-568 01 69