Beslut om möjlighet till kamerabevakning i Norrköping

 • Området i Norrköpings city som beslutet gäller.
  Området i Norrköpings city som beslutet gäller.
 • Området i Hageby som beslutet gäller.
  Området i Hageby som beslutet gäller.
 • Området i Navestad som beslutet gäller.
  Området i Navestad som beslutet gäller.
1/3

Polisen har beslutat att vid behov använda kamerabevakning med hjälp av fasta kameror och drönare, så kallad UAS, i centrala delarna av Norrköping samt Navestad och Hageby.

Beslutet som fattats gäller från och med den 10 juni 2022 och tills vidare. Det innebär att brottsutsatta platser kommer att kamerabevakas mer frekvent.

Beslutet avser kamerabevakning av gator, parkeringsytor, gång- och cykelvägar och andra ytor utomhus dit allmänheten har fritt tillträde. Kamerabevakning kan också ske inomhus i köpcentrum.

Polisens fast monterade kameror kommer att vara aktiva dygnet runt. Kamerabevakning med hjälp av UAS kommer att ske i mer begränsad omfattning. Beslutet innebär en möjlighet för polisen att använda UAS när det bedöms att behov finns.

– Kamerabevakningen kompletterar det arbete som redan bedriver i Norrköping och ger möjlighet att både förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. Det är också ett effektivt verktyg i det brottsutredande arbetet, säger Olof Fäldt, polisinspektör i Norrköping.

Kontakt
Olof Fäldt, polisinspektör
Tel: 010-56 653 79

Syfte med kamerabevakning

Polismyndigheten använder kamerabevakning för att:

 • förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet
 • avbryta pågående brott
 • underlätta utredning och lagföring av brott
 • upprätthålla allmän ordning och säkerhet
 • ge bättre förutsättningar för att på ett effektivt sätt leda och fördela polisiära resurser

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan alltså komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Den som hanterar UAS får inte filma in i bostäder eller andra integritetskränkande platser, utan enbart platser som är allmänna.

 Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.