Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Medborgarlöfte undertecknat av Västerås Stad och lokalpolisområde Västerås

Västerås Stad och lokalpolisområde Västerås har enats om att gemensamt verka för en stad där alla stadsdelar har socioekonomiskt goda förutsättningar och organiserad kriminalitet saknar fotfäste.

Även Västerås city omfattas i de delar kriminaliteten tar sig i uttryck där. Framgången i detta arbete mäts genom att ingen stadsdel i Västerås ska finnas med på Nationella operativa avdelningens lista över utsatta områden.

- Polisen och Västerås stad har en samverkansöverenskommelse sedan 2019 där vi enats om det gemensamma målet att brottsligheten ska minska och den upplevda tryggheten ska öka i kommunen. Det här medborgarlöftet definierar det gemensamma målet som att vi vill ha en stad fri från organiserad brottslighet och invånarna lever under jämlika förutsättningar. Medborgarlöftet är viktigt för att det sätter ord på vilken riktning vi vill ta tillsammans med polisen, säger Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande.

- Det är mycket positivt att vi återigen tecknat ett nytt medborgarlöfte tillsammans med Västerås stad. Det här skapar bra förutsättningar för oss att bedriva brottsförebyggande arbete tillsammans, det är en bra grund att stå på vilket gör att vi drar åt samma håll. Vi har en väl fungerande dialog och samverkan, där vi gemensamt och tillsammans tar fram och analyserar olika utmaningar och lägesbilder. För att vi ska nå framgång i det arbetet är samverkan mellan kommunen och polisen central, säger Lars Jansson, lokalpolisområdeschef Västerås.

Både lokalpolisområde Västerås och Västerås stad kommer att vidta åtgärder för att nå detta mål. Åtgärdsplaneringen är i full gång och kommer att presenteras närmare i höst. Exempel på åtgärder som kommer att beslutas om är utökad tillsyn, intensifierad samverkan med andra myndigheter, riktade åtgärder mot både kriminalitet (polis) och socioekonomiska förutsättningar (stad). Åtgärderna kommer att följas upp och kan komma att revideras var sjätte månad, det vill säga varje halvårsskifte fram till 2023. Nationella operativa avdelningens lista över utsatta områden mäter både socioekonomiska förutsättningar och i vilken grad organiserad brottslighet förekommer eller tar sig uttryck i stadsdelar. Därför är det ett mätvärde som är relevant för att se om våra åtgärder ger önskad effekt.

- Problembilden kräver långsiktighet för att komma till rätta med, och både Västerås stad och polisen har riktat åtgärder och insatser mot problembilden under längre tid. Att vi nu definierar arbetet inom ramen för ett medborgarlöfte är ännu ett sätt för oss att gemensamt visa vår ståndpunkt och vår vilja att skapa en trygg stad, säger Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarlöftet gäller fram till 2023-12-31.