Tillsyn över hanteringen av allmänna sammankomster under pandemin

Tillståndshanteringen och genomförandet av allmänna sammankomster har till största delen fungerat väl under pandemin. Det konstaterar tillsynsenheten i en granskning.

På uppdrag av rikspolischef Anders Thornberg har tillsynsenheten bland annat granskat hur Polismyndigheten hanterat allmänna sammankomster och tillämpningen av de bestämmelser som rör tillstånd till allmänna sammankomster. Särskilt fokus har legat på deltagarbegränsningarna under pandemin och påskens händelser omfattas inte i denna rapport utan granskas i särskild ordning.

Granskningen visar att under den tillfälliga pandemilagstiftningen var problem kopplade till deltagarantalet vid allmänna sammankomster relativt få. Allmänheten har visat stor följsamhet och förståelse för restriktionerna. Granskningen visar också att det inom polisen ses som en självklarhet att säkerställa utövandet av de grundläggande fri- och rättigheterna kopplade till allmänna sammankomster.

Den nationella styrningen för allmänna sammankomster fungerar enligt tillsynsenheten väl, och har under pandemin ytterligare utvecklats och förbättrats. Samverkan mellan rättsenheterna och polisregionerna fungerar i huvudsak bra, både i det vanliga linjearbetet och i särskilda händelser.

I några av de granskade polisregionerna arbetar yttre befäl ibland även i funktionen regional insatsledare, vilket enligt tillsynen riskerar att leda till otydligheter i gränssnittet mellan de olika rollerna.

Rikspolischefen Anders Thornberg har i enlighet med tillsynsenhetens rekommendation beslutat att verksamhetsansvariga regionpolischefer ska säkerställa att uppdrag och mandat tydliggörs för den personal som innehar funktionen regional insatsledare som tillikauppdrag.

Läs rapporten här (pdf)