Ny funktion med fokus på kalla fall

I mitten på maj fattades beslut om att inrätta en ny regional funktion i Bergslagen som ska jobba med så kallade kalla fall. Ny lagstiftning och teknik bidrar till att möjligheterna att utreda ouppklarade brott ökar.

Kalla fall definieras för närvarande som ouppklarade fall av mord och dråp samt försök till mord och dråp där polisen inte har kunnat komma vidare i utredningen. Detta trots att allt gjorts som man bedömt skulle kunna lösa fallet.

Regeringen har tillsatt en utredning som förväntas föreslå att preskriptionen tas bort för ytterligare grova brott. I nuläget håller man på nationell nivå att se över hur brott utan preskriptionstid ska hanteras utredningsmässigt och man arbetar med att ta fram ett metodstöd. Ny teknik ger nya möjligheter till uppklaring av gamla brott. Det gäller både forensisk och teknisk utveckling i stort samt utveckling av DNA-tekniken.

Att arbeta med kalla fall handlar också om ansvaret mot medborgarna. Det skapar en trygghet för anhöriga att veta att ett ouppklarat fall fortsätter att vara aktuellt för polisen.

Behovet av att fortsätta utreda växer samtidigt som hanteringen av kalla kall behöver en enhetlig och strukturerad handläggning. Polisregion Bergslagen har därför beslutat att inrätta en funktion för att handlägga och utreda kalla fall i regionen. Funktionen ska vara inrättad senast den 1 juni. I Bergslagen finns cirka ett 30-tal kalla fall av dödligt våld.

Polisen välkomnar tips om kalla fall från allmänheten. Har du uppgifter som kan hjälpa utredningarna framåt, kontakta polisen på 114 14. Det är viktigt att det tydligt framgår att det rör sig om ett kallt fall.

Kontakt

Tomas Johansson
E-post: tomas.johansson@polisen.se
Telefon: 010-567 35 54