Polismyndigheten utvärderar sitt arbete i flera steg

Efter de senaste våldsamma upploppen, kopplat till demonstrationer under påsken, kommer utvärderingar ske i flera steg.

Polismyndigheten utvärderar kontinuerligt och löpande sitt arbete, både inom linjeverksamheten och det som omfattas av särskilda händelser. Detta genomförs för att säkerställa att arbetet bedrivs på ett så säkert, korrekt och effektivt sätt som möjligt. De senaste våldsamma upploppen har medfört ytterligare behov till att titta närmare på både de enskilda händelserna och den totala hanteringen.

Den särskilda händelsen val 2022

Inom ramen för valet 2022 har Polismyndigheten en nationell särskild händelse och denna organisationsform avspeglar sig i de sju polisregionerna. Detta syftar till att organisera och leda arbetet för trygga och säkra val. Den nationella särskilda händelsen omfattar även ett samordnande ansvar för opinionsyttringar. Polismyndigheten utvärderar arbetet efter att varje särskild händelse avslutats, nationellt och regionalt. Detta finns reglerat i myndighetens riktlinje och handbok för särskilda händelser.

Inom ramen för den särskilda händelsen genomförs även en operativ utvärdering som utgör en del i de kommande bedömandena.

Utvärdering av de våldsamma upploppen kring påsk

Utöver de utvärderingar som kommer ske av den särskilda händelsen, har rikspolischefen har även beslutat om att genomföra en omfattande utvärdering av de händelser som skedde under påsken. Den kommer ledas av en extern ordförande och ta stöd av samverkanspartners, involvera fackliga organisationer, huvudskyddsombud samt ta in kunskap från den internationella forskarvärlden. Denna utvärdering beräknas vara klar årsskiftet 2022–2023.

 

Fokus på medarbetare och arbetsmiljö

Dessutom kommer det ske en genomgång av alla upprättade arbetsmiljöanmälningar. Detta för att säkerställa att korrekt hantering vidtas och i de fallen något brustit vidta åtgärder som åligger myndigheten.