Den samlade informations- och cybersäkerhetshandlingsplanen har uppdaterats

2022 års redovisning av handlingsplanen innehåller drygt 60 åtgärder.

De sju myndigheterna bakom Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan 2019-2022 har för fjärde gången redovisat den till Regeringskansliet.

2022 års redovisning innehåller drygt 60 åtgärder som de sju myndigheterna genomför för att bidra till att omsätta regeringens strategi för informations- och cybersäkerhet. Bland de nya åtgärderna 2022 syns ett flertal som beskriver planerad verksamhet i det nationella cybersäkerhetscentret. Det handlar om att ta fram anpassade lägesbilder på cybersäkerhetsområdet, samordnad hantering av större cybersäkerhetsincidenter samt att etablera cybersäkerhetscentret som en nationell plattform för privat-offentlig samverkan på cybersäkerhetsområdet.

Polisens arbete har bland annat fokuserat på att öka möjligheterna att förebygga och bekämpa it-relaterad brottslighet.

  • Med regionala it-brottscentrum i alla sju polisregioner har det skapats större möjligheter till ökat inflöde av it-relaterade frågor från utredare, och med det en stärkt kompetensutveckling.
  • Samarbetet med finans- och transaktionsmarknaden har fortsatt i syfte att öka säkerheten i betalsystemen och minska risken för it-brott kopplade till transaktionssystemen.
  • Internationellt har polisen deltagit i uppbyggnaden av ett europeiskt brottsförebyggande nätverk mot cyberkriminalitet och initierat ett nordiskt samarbete för att förebygga cyberbrott genom att bland annat dela erfarenheter från genomförda informationskampanjer.

MSB, Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen (PTS), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har i uppdrag av regeringen att redovisa handlingsplanen årligen fram till och med 2023.

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan 2019–2022