Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet

Förslag för att förebygga och förhindra miljöbrott har tagits fram gemensamt av polisen och flera andra myndigheter.

Under 2021 har 10 myndigheter på regeringens uppdrag arbetat med att ta fram en lägesbild och möjliga insatser mot ökande avfallsbrottslighet i Sverige.

Dagens avfallshantering, med möjligheter att tjäna pengar på avfallet, har även dragit till sig aktörer inom den organiserade brottsligheten. Förutom negativ samhällspåverkan så innebär avfallsbrottsligheten en negativ miljöpåverkan. Den systematiska avfallsbrottsligheten är starkt sammankopplad med organiserad brottslighet och har kopplingar till ekonomisk brottslighet och arbetslivskriminalitet.

Polismyndigheten bedömer att den komplexa miljöbrottsligheten kopplad till ekonomisk brottslighet kommer öka

Den främsta drivkraften bakom illegala avfallstransporter och andra typer av avfallsbrottslighet är att det kan innebära möjligheter att tjäna mycket pengar.

– För att vara så lönsam som möjligt sker brottsligheten på ett organiserat sätt genom att bilda avfallshanteringsföretag. Företaget utgör en bas för den kriminella verksamheten och kan skapa en legitimitet gentemot andra aktörer på marknaden, säger Jesper Kotander tillförordnad sektionschef vid Noas underrättelseenhet

Stor lönsamhet för brottsaktiva

Miljöbrott uppskattas vara en av de mest lönsamma brottstyperna i världen och genererar globalt årligen mellan 110 och 281 miljarder USA-dollar i brottsvinster. Utöver skattebrott är några av de mest vanliga ekonomiska brotten bokföringsbrott, förskingring, trolöshet mot huvudman, penningtvättbrott, bidragsbrott, bokföringsbrott, försäkringsbedrägerier, arbetsmiljöbrott, utnyttjande av svart arbetskraft samt urkundsförfalskning och brukande av falsk urkund kopplat till företagsdokumentation.

Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet

I ett regeringsuppdrag, sammanhållet av Naturvårdsverket, föreslår tio myndigheter och länsstyrelser en rad förslag för att förebygga och förbättra vår förmåga att lagföra miljöbrottslighet. Bland annat så föreslås att de fem länsstyrelser som har ansvar för tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter även ska ha delat tillsynsansvar tillsammans med kommunerna över avfallstransporterna inom Sverige samt att Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ska kunna hämta information från Naturvårdsverkets avfallsregister för farligt avfall.

– Den brottsliga verksamheten måste upptäckas och avbrytas i ett tidigare skede än idag för att minimera den samhällspåverkan som omfattande avfallsbrottslighet medför, säger Jesper Kotander.

Polismyndigheten lägger stor vikt vid att tillsynsmyndigheterna får bättre förutsättningar till att bedriva riktad och uppsökande tillsynsverksamhet.

Om redovisningen av uppdraget Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet, på Naturvårdsverkets webbplats.