Internationellt nätverk ska motverka korruption inom Europas polisorganisationer

Avdelningschef Ebba Sverne Arvill, avdelningen för  särskilda utredningar

Ebba Sverne Arvill, avdelningschef för avdelningen för särskilda utredningar, SU.

Idag har avdelningen för särskilda utredningar, SU, överlämnat sin årsrapport till regeringen. Av den framgår att SU varit sammankallande i nätverket ICIN, där syftet är att stärka medlemmarnas förmåga att upptäcka korruption inom polisorganisationerna.

Under år 2021 har antalet inkomna ärenden till avdelningen för särskilda utredningar (SU) ökat. Totalt inkom 7 110 ärenden, vilket är nästan 1 000 ärenden fler än året innan. Det visar SU:s årsrapport för 2021. Det finns flera förklaringar till ärendeök­ningen. En förklaring är att antalet polisanställda har ökat kraftigt sedan 2018.[1]

Den vanligaste brottskategorin i anmälningarna är tjänstefel[2] (58,8 %). En mindre andel av ärendena rör dataintrång, men dataintrång är samtidigt det brott där det är vanligast att förundersökning inleds.

– I vissa fall då polisanställda gör sig skyldiga till dataintrång överlämnas uppgifter från polisens system till kriminella. Det är mycket allvarligt och både förtroendeskadligt och verksamhetsskadligt, säger avdelningschef Ebba Sverne Arvill.

SU har under förra året fortsatt att fokusera på att öka förmågan att upptäcka och utreda brott. Bland annat har avdelningen satsat på att öka kvaliteten inom utredningsverksamheten. Vidare har SU:s spanings- och underrättelseverksamhet fortsatt att bidra till en offensivare brottsbekämpande verksamhet.

– SU:s verk­samhet bidrar till allmänhetens förtroende för polisen och det övriga rättsväsendet. Det är ett uppdrag som är viktigt och har betydelse för demokratin, säger Ebba Sverne Arvill.

För två år sedan beslutade SU att initiera bildandet av ICIN (Internal Criminal Investigations Network) som är ett nätverk inom Europol-samarbetet för organisationer med motsvarande uppdrag som SU. Nätverket har idag 26 medlemsorganisationer från 23 länder. 

– Den organiserade brottsligheten har inga gränser. Därför är det viktigt att vi samarbetar internationellt för att motverka den. Eftersom även polisen påverkas är det viktigt att också vi, som utreder misstankar om brott inom polisen, delar våra erfarenheter och metoder, avslutar Ebba Sverne Arvill.

Läs mer:

Årsrapport 2021 Avdelningen för särskilda utredningar

Fler bilder finns och lämnas på begäran. Det finns även möjlighet att göra intervjuer.

Kontaktuppgifter:
Miriam Istner-Byman
Jurist och kommunikatör
Telefonnummer: 010-563 57 51
Mobil: 073-271 41 64
Email: sarskilda.utredningar-kansli@polisen.se

[1] Sedan 2018 har Polismyndigheten växt med drygt 4 500 medarbetare. Vid slutet av 2021 hade myndigheten 34 211 medarbetare.
[2] Tjänstefel kan t.ex. innebära felaktigt ingripande eller felaktigt beslut om tvångsåtgärder.

Avdelningen för särskilda utredningar

SU har i uppdrag att förhindra, upptäcka och utreda brott som har begåtts av anställda inom polisen, polisstudenter, domare, åklagare, riksdagsledamöter, statsråd samt vissa andra befattningshavare inom rättssystemet. SU är en fristående och oberoende avdelning inom Polismyndigheten. Alla anmälningar som kommer till SU lämnas över till åklagare vid Särskilda åklagarkammaren (SÅK) som beslutar om förundersökning ska inledas eller inte.

Mer information om SU:s arbete finns här:
 www.polisen.se/sarskildautredningar