Kommunpolis Stefan Zäll intervjuas om läget i Söderhamn

Ett mord och ett mordförsök genom en skjutning i offentlig miljö inträffade i Söderhamn i förra veckan. Här intervjuas kommunpolis Stefan Zäll om läget i Söderhamn.

Vad händer egentligen i Söderhamn?

Söderhamn har drabbats av en skjutning i offentlig miljö och ett människoliv har gått förlorat ,samtidigt som ytterligare en person har skadats. Mina tankar går naturligtvis först och främst till de drabbade och deras anhöriga. Efter ett intensivt polisarbete är nu tre personer häktade, vilket naturligtvis är en stor framgång. Men det återstår mycket arbete och det fortsätter med oförminskad kraft.

Vi ser att skjutvapenvåldet breder ut sig i vårt land. Mot bakgrund av detta och sett till konflikterna i den lokala kriminella miljön kommer inte skjutningen i förra veckan som någon överraskning. Det är dock svårt att förutse enskilda händelser och jag blev förvånad över att det hände just nu. Vi har nämligen upplevt att det varit lugnt med kriminella konflikter under flera månader. Samtidigt vet vi av erfarenhet att sådana kan blossa upp snabbt.

Redan 2020 noterade vi inom polisen i Hälsingland fler och fler konflikter i Söderhamns kriminella miljöer, konflikter som allt oftare resulterade i grova våldsbrott. Oftast var konflikterna narkotikarelaterade. Vi upplevde samtidigt en ökning av antalet unga som riskerade att hamna i kriminalitet.

Vad beror det här på?

Söderhamns kommun, precis som många andra kommuner brottas idag med ett antal utmaningar som behöver lösas. Det handlar främst om socioekonomiska utmaningar som till exempel segregation, barnfattigdom och social dumpning. Det här är faktorer som ökar risken för en person att hamna i kriminalitet.

Hur har polisen jobbat med problematiken i Söderhamn?

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. Det arbetet sker dagligen och på bred front. Vi jobbar även extra intensivt och riktat när lokala mer eller mindre akuta problembilder uppkommer. Under 2020 och 2021 jobbade därför polisen i Hälsingland med kartläggning av kriminella aktörer, ett stort antal person- och fordonskontroller i Söderhamns kriminella miljö, utredning och lagföring av ett antal grova brott, trygghetsskapande åtgärder som synlighet i centrum och på skolor, medborgardialoger och så vidare. Tyvärr ser vi fortfarande en tilltagande ungdomskriminalitet och en relativt öppen narkotikahantering i Söderhamn så vårt arbete måste i stora delar fortsätta och vara långsiktigt.

Hur arbetar ni tillsammans för att skapa ett ännu tryggare Söderhamn?

Hela samhället måste bidra för att vi ska komma tillrätta med de problem som finns och det sker alltid en samverkan mellan olika aktörer, så även i Söderhamn.

Samtidigt som vi intensifierade det operativa polisarbetet utvecklade vi också vår brottsförebyggande samverkan. Vi inledde det arbetet genom att sammanställa en lägesbild, där vi identifierade ett antal problemområden där vi såg behovet av att ha en fördjupad samverkan med de kommunala aktörerna. Kommunledningen i Söderhamn delade vår syn gällande samverkansbehovet och i augusti 2021 anställdes därför en trygghetssamordnare. Sedan dess har det pågått ett intensivt arbete med att utveckla en strukturerad brottsförebyggande samverkan och en fördjupad samverkan med socialtjänst och skola.

Skjutningen i förra veckan känns därför naturligtvis som ett bakslag i det arbetet. Det som har inträffat är tragiskt, men jag övertygad om att vi är på rätt väg och enskilda händelser får aldrig slå undan benen på oss. Det här är ett långsiktigt arbete där vi alla tillsammans jobbar för en ökad trygghet i kommunen. Det görs också många fina insatser från civilsamhället som finns där som en god kraft.

Behöver invånarna i Söderhamn känna oro?

Jag har full förståelse för att man känner sig orolig när något sådant här händer, det är helt naturligt. Jag vill ändå vara tydligt med att det här handlar om våld som i de allra flesta fallen sker mellan personer som på ett eller annat sätt är bekanta med varandra och som helt eller delvis rör sig i en kriminell miljö. Sen finns det givetvis alltid en risk att tredje man kan drabbas om en skjutning sker på allmän plats eller i ett tätbebyggt område.

Vad händer nu?

Utredningsarbetet pågår som sagt med oförminskad kraft precis som det brottsförebyggande arbetet i samverkan med kommun, socialtjänst och skola. Vi skrev även nyligen under ett medborgarlöfte med just unga i fokus som jag hoppas ska ge bra effekter framöver.

I skrivande stund lägger vi också mer resurser på det trygghetsskapande arbetet med hög synlighet i Söderhamn.

Har du något medskick?

Polisen kommer tillsammans med kommunen och andra aktörer fortsätta att jobba aktivt för ett tryggare Söderhamn.

Jag vill också lyfta fram att vi alla i samhället kan bidra på olika sätt. Något av det viktigaste är att vi som föräldrar är goda förebilder och tar vårt ansvar gentemot våra barn. Skulle man vara orolig för sitt barn så kan man med fördel vända sig till socialtjänsten för att få råd. Även polisen kan vara behjälplig i vissa fall. Jag ser också gärna att ännu fler engagerar sig i olika trygghetsinitiativ som till exempel vuxenvandringar.

Tänk även på hur du uttrycker dig, framför allt i sociala medier. Var källkritisk och bidra inte till att sprida rykten, allt sådant skapar otrygghet och polarisering i onödan.

Vi måste försöka hålla ihop som lokalsamhälle och tillsammans ta tag i de problem som finns.