Ekonomiskt överskott för polisen

Polisens prognos visar ett ekonomiskt överskott för myndigheten på cirka 900 miljoner kronor för 2022. Beloppet är strax under tre procent av det totala anslaget och budgeterade satsningar för 2022 kommer flyttas fram till kommande år.

Den enskilt störst bidragande faktorn till överskottet är att it-investeringar har fallit ut sent under 2022. Detta innebär att kostnaden för avskrivningar, support- och underhåll belastar kommande år och inte nuvarande år.

Dessutom har efterdyningar av pandemin och det pågående kriget i Ukraina påverkat Polismyndighetens användande av anslagsmedel. Planerade investeringar inom lokal- och fordonsförsörjning har skjutits upp på grund av komponentbrist och försenade leveranser och belastar därför inte nuvarande budgetår fullt ut.

Andra orsaker till överskottet är högre personalomsättning bland civila än väntat efter pandemin och långa ledtider för rekryteringar, vilket har lett till färre anställda än budgeterat.

Överskottet beräknas vara under tre procent av polisens totala budget på cirka 34 miljarder kronor för 2022, vilket är inom ramarna för vad en myndighet får överföra i anslagssparande till kommande budgetår. Planerade satsningar genomförs alltså senare, även om det osäkra läget i vår omvärld kan påverka utfallet.

Hur årets anslag omsatts i verksamhet under 2022 fastställs slutgiltigt i årsredovisningen februari 2023.