Fler trygga utomhus på kvällen – men fler blir bedragna

När årets trygghetsmätning sammanställts visar den att färre malmöbor är otrygga utomhus på kvällen och att färre uppger att de utsatts för hot eller våld det senaste året, men samtidigt ökar bedrägerierna och många upplever problem kring öppen droghandel

I augusti skickades trygghetsmätningen ut till drygt 7 700 slumpmässigt utvalda malmöbor mellan 16 och 85 år. Strax under hälften av dessa besvarade frågor som exempelvis rör olika problem i området där man bor, huruvida man utsatts för brott det senaste året och oro för att utsättas för olika typer av brott. Svaren i mätningens olika delar sammanställs och ger till slut värde som visar de problem som respondenterna observerat, så kallat problemindex. Mätningen under 2022 visar ett något högre problemindex än 2021 då det ökat från 2,27 till 2,41.

- Vi ska analysera vilka faktorer som ligger bakom ökningen av Malmös problemindex, men med såna här mätningar är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv eftersom omvärldshändelser och medierapportering kan ha stor påverkan på den upplevda tryggheten. Det är också den första mätningen sedan alla pandemirestriktioner tagits bort. Sett över en tioårsperiod har Malmös problemindex sjunkit kraftigt, men samtidigt tar vi de här signalerna på allvar, säger Petra Stenkula, polisområdeschef i Malmö.

Mätningen visar en positiv trend där fler känner sig trygga ute sena kvällar, och färre känner sig otrygga.

- Malmö stad har arbetat med flera åtgärder för att öka tryggheten i det offentliga rummet. Vi har kompletterat belysningen på platser som ansetts otrygga, som gång- och cykeltunnlar, cykelstråk, hundrastplatser, lekplatser. Vi arbetar även för att snabbt reparera skador som uppkommer på den mark som förvaltas för att stärka upplevelsen att den offentliga platsen prioriteras. I det arbetet ingår även att öka renhållningsinsatserna och påskynda borttagning av klotter, säger Lars Johansson, enhetschef på fastighets- och gatukontoret på Malmö stad.

Färre personer uppger att de utsatts för våld och hot de senaste tolv månaderna, men många malmöbor upplever fortfarande en problematik med öppen droghandel, framför allt i centrala Malmö och runt Möllevången, även om andelen minskat något sedan förra årets mätning.

- Vi vill att Malmö ska upplevas som tryggt för alla. Att många fortsatt observerar öppen droghandel visar att vi även fortsatt ska arbeta hårt med den problematiken. Trygghet handlar inte heller bara om utemiljön. Vi ser en fortsatt negativ trend rörande bedrägerier i ett tioårsperspektiv. Bedrägerier är ofta tätt sammankopplat med den grova organiserade brottsligheten och är något som kräver krafttag från oss, säger Petra Stenkula.

- Med polisen och många andra aktörer har vi fått igång god samverkan där vi tillsammans antar de utmaningar som finns kring Möllevångstorget. Många upplever att satsningen på kommunala ordningsvakter är positivt – att det finns en närvaro som skapar trygghet, säger Annika Arkenheim, Malmö stads projektledare för kommunala ordningsvakter.

Boende i Malmö uppfattar generellt att många inte följer trafikreglerna och en något ökad andel av medborgarna uppger att man känner oro för ungdomsgäng som stör ordningen, men trygghetsmätningen 2022 visar också att fler anser att polisen tar problem i deras område på allvar.

- Att allmänheten känner förtroende för oss och känner att vi tar deras problem på allvar är en nyckel i vårt arbete. Det är glädjande att fler tycker att vi bryr oss, men samtidigt vet vi att förtroendet för polisen är lägre i vissa bostadsområden. Vi har ett stort och viktigt arbete framför oss i de områdena, och vi kommer fortsätta att jobba hårt för alla som bor i Malmö, säger Petra Stenkula.