Örebro testar strategi mot grovt våld – första call-in genomförd

Nu har startskottet gått för Örebros operativa arbete i strategin mot grovt och dödligt våld, GVI Örebro.

GVI står för gruppvåldsintervention, vilket är en strategi mot grovt våld i kriminella miljöer. Ett call-in är ett fysiskt möte mellan personer från kriminella grupperingar och företrädare från olika delar av samhället.

En del av GVI-strategin handlar om direktkommunikation med identifierade våldsamma grupper och personer. Call-in en viktig del i den kommunikationen, säger Johanna Johansson som är samordnare för GVI Örebro från polisen.

Tydliga budskap

Under call-in fick ett tio-tal personer ur kriminella grupper lyssna på företrädare från olika delar av samhället, exempelvis polisen, kommunen och personer från lokalsamhället. Syftet var att lämna ett tydligt budskap:

  • Vi vill inte att du dör.
  • Vi vill inte att du dödar.
  • Om våldet fortsätter kommer det att få kännbara konsekvenser.
  • Vi vill att du tar emot den hjälp vi erbjuder.

De som talade under mötet gjorde det utifrån deras yrkesroll eller personliga erfarenheter. Vi hade exempelvis med talare från lokalsamhället vars liv direkt påverkats av det grova våldet. Alla talare hade samma budskap i grunden: att det grova och dödliga våldet måste upphöra, berättar Johanna.

Riskgrupp

De som blev kallade till call-in var personer som, efter en kartläggning av polisen, blivit identifierade som att de befinner sig i sociala sammanhang där de antingen riskerar att själva utsättas eller utsätta någon annan för grovt och dödligt våld.

Det är inte nödvändigtvis de mest våldsamma personerna, utan de som bedöms kunna ta emot informationen och sedan föra budskapet vidare till sina grupper, säger Johanna.

Nästa steg i strategin

Efter call-in följer ett arbete där enskilda samtal genomförs med utvalda personer, både personer som var med under call-in och andra som har identifierats i kartläggningen. För den gruppering som fortsätter att bruka våld kommer det att bli snabba och tydliga konsekvenser.

Om våldet fortsätter kommer vi driva sanktioner mot den aktuella gruppen. Det innebär i praktiken att man lägger ett ökat fokus på den grupp som driver våldet, inte enbart den enskilda personen som begår ett våldsbrott utan hela gruppen som den tillhör. Eftersom det är grupper som driver våldet kommer det få större effekt än om man endast fokuserar på en person, säger Johanna.

Myndighetssamarbete

Johanna berättar att sanktionerna genomförs i samarbete med fler andra myndigheter, exempelvis Skatteverket, Kronofogden och Försäkringskassan.

Vi är flera myndigheter som samverkar för att det ska få en större effekt. Från polisens håll kan sanktionerna exempelvis handla om ett ökat fokus på den aktuella grupperingen från poliser i yttre tjänst och prioritering av utredningar där fokuspersoner finns med. Det finns en god akademisk grund för att säga att den här typen av arbetssätt kan ha effekt på grovt våld mellan grupper när det utförs på rätt satt.

Det här är GVI

GVI Örebro är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper. Målet är att öka tryggheten för allmänheten, speciellt i våldsutsatta områden, samt ge stöd till den som vill lämna ett kriminellt liv. GVI Örebro genomförs i samverkan mellan Polisen, Örebro kommun, Kriminalvården, Länsstyrelsen Örebro och lokalsamhället.

GVI står för gruppvåldsintervention och har i flera amerikanska studier visat på positiva resultat när det gäller att minska det allra grövsta våldet i kriminella miljöer. En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot de mest våldsdrivande individerna och de grupper som de tillhör.

Malmö var först med att implementera strategin där den går under namnet Sluta skjut. Brå, Polisen och Kriminalvården har ett regeringsuppdrag att implementera och utvärdera strategin i fler städer i Sverige.

Läs mer

Läs mer om GVI på Brå:s webbplats

Läs mer om GVI Örebro på Örebro kommuns webbplats