983 är i utbildning vid höstterminsstarten av polisutbildningen

983 går polisutbildningen tre veckor in på höstens utbildningsomgång, vilket är det högsta antalet för en enskild antagning hittills. Polisens fortsatta tillväxtarbete sker med bred och relevant kompetens.

983 går polisutbildningen tre veckor in på höstens utbildningsomgång. Aldrig tidigare har så många studenter antagits till en enskild utbildningsomgång. Studenterna går både grundutbildningen, den funktionsinriktade polisutbildningen och den verksamhetsintegrerade polisutbildningen. Den funktionsinriktade polisutbildningen startade dock redan i juni för att examen ska infalla på samma dag som för övriga utbildningsformer.

Komplex brottsbekämpning kräver bred kompetens och kunskap

Det pågår ett intensivt arbete för att säkerställa att myndigheten blir fler och växer med rätt kompetens för att klara uppdraget. I samband med en allt mer komplex brottsbekämpning krävs att myndigheten tillförs bred kompetens och kunskap. Det handlar både om polisiära och civila kompetenser.

När det gäller poliser finns utöver grundutbildningen den funktionsinriktade polisutbildningen som ska bidra till att täcka kompetensbehovet inom områden där verksamheten har ett särskilt behov av specialistkompetens med polisiära befogenheter, exempelvis utredare, analytiker och forensiker. Just nu finns även en verksamhetsintegrerad polisutbildning som riktar sig till civilt anställda inom polisen som efter avslutad utbildning ges anställning som polis i ett lokalpolisområde.

Oavsett utbildningsform gäller samma krav för att kunna antas till utbildningarna, studenterna följer samma utbildningsplan och såväl polisprogrammet som den efterföljande aspirantutbildningen på 6 månader ska ha genomförts med godkänt resultat för att man därefter ska erbjudas en anställning.

För att säkerställa att de som går polisutbildningen uppfyller de högt ställda kraven för att kunna anställas som polis finns flera kontrollpunkter under utbildningen. Det handlar om alltifrån att bli godkänd på prövningen till polisutbildningen och nå målen i utbildningsplanen på lärosätet, till att uppnå de närmare 30 bedömningsgrunderna under den 6 månader långa aspiranttiden. Utöver det får den nya polisassistenten initialt en 6 månaders provanställning hos polisen.

Årsberättelse för polisutbildningen 2021

Polisen har tagit fram en årsberättelse för polisutbildningen för 2021 som för första gången samlat följer upp samtliga fem lärosäten. Det är ett sätt för polisen att tillsammans med lärosätena följa upp verksamheten och se hur den kan utvecklas.

Årsberättelse för polisutbildningen 2021

Fakta

Polismyndigheten har 35 073 anställda per den 31 augusti, varav:

  • 22 166 poliser
  • 12 907 civilanställda

Det innebär drygt 6 822 fler anställda jämfört med ingången av 2016:

  • + 2 276 poliser (jämfört ingången 2016)
  • + 4 546 civilanställda (jämfört ingången 2016)