Färre anmälda brott i årets valrörelse

Årets valrörelse har hittills präglats av färre fall av anmäld valrelaterad brottslighet än valåret 2018. Det visar Polismyndighetens statistik.

I flera brottskategorier ser vi en lägre nivå eller i linje med förra valårets nivåer, säger Jonas Hysing vid Nationella operativa avdelningen och nationell kommenderingschef för polisens nationella särskilda händelse i samband med valet.

Skadegörelse ökade markant som brottskategori från och med första halvan av augusti. Det sammanfaller med tidpunkten för när valstugor och affischering sattes upp runt om i landet. Uppgången var väntad, och skedde vid motsvarande tidpunkt förra valåret.

Det handlar vanligen om valaffischer som rivits ned eller valstugor som blivit vandaliserade, säger Jonas Hysing.

Från och med att mätningarna inleddes, i början av april, till och med sista veckan i augusti hade 2616 valrelaterade brott rapporterats in. Det är något fler än motsvarande period förra valåret, 2018. Den mätmetod som används i statistikupptagningen 2022 har dock förändrats och innebär att data för år 2018 och 2022 inte är helt jämförbara.

Jämför man den aktuella statistiken med förra valrörelsen med samma mätmetod som användes då, kan vi dra slutsatsen att årets valrörelse hittills har inneburit lägre anmäld brottslighet än 2018, säger Jonas Hysing.

Skadegörelse utgör hittills den största delen av den anmälda valrelaterade brottsligheten, följt av en kategori där brott mot allmän ordning ingår. Antalet anmälda våldsbrott har hittills legat på en relativt låg nivå, detsamma gäller ärekränkningsbrott.

 Den nedåtgående trenden förtar naturligtvis inte allvaret i de enskilda brotten, säger Jonas Hysing.

Påskveckan, vecka 15, sticker ut med knappt 600 inrapporterade brott och hänger samman med de våldsamma upploppen som skedde på flera orter runt om i landet.

Fakta

Polisens statistik över valrelaterad brottslighet baseras på anmälda brott från och med början av april, vecka 14. De inrapporterade brotten kan tas upp vid olika stadier av utredningsprocessen, det vill säga när en anmälan har upprättats eller under en pågående förundersökning.

2022 års statistik justeras kontinuerligt vart eftersom bedömningen av en anmälan brottet förändras. Exempelvis att brottsrubriceringen blir en annan än den ursprungliga anmälan eller att en händelse som först betraktades som ett enda brott visar sig vara flera olika.

Valrelaterade brott redovisas per brott, det vill säga brottsrubricering samt tilldelad brottskod. En brottsanmälan från en individ kan innefatta ett antal brottsrubriceringar och därmed redogöras som motsvarande antal brott trots att det gäller en brottsanmälan.

Valrelaterade brott redovisas för hela Sverige samt per polisregion. För en överblick över brottsutvecklingen och strukturen i den valrelaterade brottsligheten kategoriseras valrelaterade brott i nio olika kategorier.

Statistik valrelaterad brottslighet

Statistik över anmälda valrelaterade brott per region och brottskategori, från v 14 till och med vecka 36

Statistiken som redovisas avser anmälda valrelaterade brott under valrörelsen 2022 samt 2018.