Polisen i region Stockholms trygghetsmätning 2022

Årets trygghetsmätning har genomförts i två av regionens lokalpolisområden, Järva och Huddinge. Resultatet visar på en liten men tydlig trend att medborgarna i Järva och Huddinge upplever en ökad trygghet.

Bakgrunden till att trygghetsmätningen fokuserar på Järva och Huddinge är att polisen i region Stockholm sedan början av 2022 har prioriterat närvaro i dessa områden med hjälp av nationell förstärkning. Trygghetsmätningen inleddes i samband med starten av den nationella förstärkningen, varför det är för tidigt att dra slutsatser från denna, men polisen i region Stockholm kommer att följa hur tryggheten utvecklas i de två områdena.   

– Syftet med mätningen är att följa resultatet av polisens trygghetsskapande åtgärder, kartlägga den lokala problembilden och få en bild av hur medborgarna upplever tryggheten i områdena där de bor, säger Charlotta Lundberg, brottsförebyggande samordnare i region Stockholm.

Från 2020 har andelen som upplever sig trygga när de rör sig ute sena kvällar ökat från 56 procent i Järva till 64 procent 2022. Motsvarande siffror för Huddinge är 71 procent till 77 procent.  

Trenden bekräftas även av frågan om man undviker specifika platser på grund av oro för brott där andelen har gått ner från 49 procent 2021 till 42 procent 2022 i Järva respektive från 41 procent till 38 procent i Huddinge.

Svarsfrekvenserna i lokalpolisområde Järva och Huddinge uppgår till 38 respektive 47 procent och har minskat med 2 respektive 5 procentenheter sedan förra mätningen.

– Det visar att vi behöver arbeta mer med att nå ut med budskapet om hur viktig den här återkopplingen från våra medborgare är både för polis, kommun och stadsdelar. Detsamma gäller frågan om man tycker att polisen bryr sig om de problem som finns i bostadsområdet – andelen som svarar ”vet ej” visar att vi behöver öka vår kommunikationsförmåga och berätta vad vi gör och hur vi arbetar, kommunicera mera helt enkelt, säger Charlotta Lundberg.

Fakta om trygghetsmätningen

  • Mätningen genomförs i samverkan med Linnéuniversitetet. Den har genomförts vid två tillfällen tidigare. Mätningen för innevarande år avser endast två lokalpolisområden.
  • Svarsfrekvenserna i lokalpolisområde Järva och Huddinge uppgår till 38 respektive 47 procent.
  • Svarsfrekvenserna har fortsatt att minska i både Järva och Huddinge med 2 respektive 5 procentenheter.
  • Andelen som uppger att de känner sig mycket eller ganska otrygga om de rör sig ute i det egna bostadsområdet kvällstid har minskat både i Järva och Huddinge.
  • Både bland de män och kvinnor som svarat på enkäten har andelen som uppger att de utsatts för fysiskt våld minskat i både Järva och Huddinge mellan 2020 och 2022, från 2,4 till 1,8 procent respektive 2,0 till 0,9 procent.
  • Runt 60 procent av de tillfrågade i Järva och Huddinge instämmer helt eller delvis i påståendet: Polisen bryr sig om de problem som finns i området där jag bor.
  • I Järva och i Huddinge svarade en relativt stor andel ”vet ej” om polisen bryr sig om problemen i området, 24 respektive 35 procent.